Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Informujemy, iż od 12 lutego (środa) br. rozpocznie się rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych na II półrocze 2020 r.
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital








O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2020

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Sukcesywny odbiór makulatury i opakowań tekturowych - przetarg TM-1/M/2/2019

                                     

                                                                                                                   Krosno, dnia 04-10-2019 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

prowadzonym w trybie art. 70 1 - 70 5 Kodeksu Cywilnego w przedmiocie:

sukcesywnego odbioru, usuwania i wywozu makulatury i opakowań tekturowych (kod odpadu: 15 01 01) z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

1.      Przedmiot przetargu:

Niniejszy przetarg ma na celu sukcesywne zbycie przez Organizatora makulatury i opakowań tekturowych (kod odpadu: 15 01 01) z nieruchomości Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 i ul. Grodzkiej 45. Niniejszy przedmiot zamówienia ma być realizowany przez Oferenta na następujących zasadach:

a)      Podstawienie przez Oferenta 2 kontenerów zabudowanych bądź ostreczowanych z każdej strony o pojemności min. 6 m3 przy ul. Korczyńskiej 57, obok budynku „A”, na składowanie odpadów segregowanych (makulatura i opakowania tekturowe).

b)      Podstawienie przez Oferenta 1 kontenera zabudowanego bądź osterczowanego z każdej strony o pojemności min. 2 m3 przy ul. Korczyńskiej 57, obok budynku z Oddziałem Terapii Uzależnienia od Alkoholu, na składowanie odpadów segregowanych (makulatura i opakowania tekturowe).

c)      Podstawienie przez Oferenta 1 kontenera zabudowanego bądź osterczowanego z każdej strony o pojemności min. 4 m3 przy ul. Grodzkiej 45 na składowanie odpadów segregowanych (makulatura i opakowania tekturowe)

d)      Opróżnianie przez Oferenta kontenerów 1 raz w tygodniu lub na telefoniczne wezwanie Organizatora.

e)      Ważenie odebranej makulatury i opakowań tekturowych z ul. Korczyńskiej 57, będzie odbywać się na terenie Organizatora

f)       Ważenie przez Oferenta odebranej makulatury i opakowań tekturowych z ul. Grodzkiej 45, będzie odbywać się u Oferenta

g)      Transport przez Oferenta odpadów specjalistycznym pojazdem do miejsca składowania lub odzysku.

h)      Dezynfekcja kontenerów.

i)        Konserwacja i naprawa kontenerów.

j)        Przeprowadzenie szkolenia pracowników Organizatora w zakresie obsługi kontenera.

 

Oferent zastrzega sobie prawo realizowania zamówienia w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb.

 

Odbiór makulatury i opakowań tekturowych będzie odbywało się 1 raz w tygodniu oraz na telefoniczne wezwanie Organizatora. Odbiór na telefoniczne wezwanie Organizatora następować będzie w dniu następnym po dokonaniu zgłoszenia.

 

Oferent będzie realizował ww. usługi przy użyciu własnego sprzętu, środków transportu i urządzeń do tego celu przystosowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Po załadunku kontenera na podstawiony środek transportu, zawartość kontenera przechodzi na własność Oferenta.

 

Oferent jest zobowiązany do posiadania zezwolenia (decyzji) na zbieranie, i/lub odzysk odpadów o kodzie 15 01 01 zgodnie z Ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2018 r. poz. 21/

 

Koszty i ryzyko związane z odbiorem rzeczy i jej transport leżą po stornie Oferenta.

2.      Informacja na temat wadium przetargowego.

Organizator nie przewiduje wniesienia wadium.

 

3.      Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Przetargu. Regulamin wraz z załącznikami uzyskać można nieodpłatnie ze strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 pod adresem: www.krosno.med.pl

 

4.      Warunki przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

 

1) Zaoferują odbiór makulatury i opakowań tekturowych w cenie równej lub wyższej niż cena wyjściowa

Wyjściowa cena jednostkowa netto za odbiór 1 kg makulatury i opakowań tekturowych (kod odpadu: 15 01 01) w wysokości 0,10 zł (słownie: zero złotych dziesięć groszy).

 

Oferent zobowiązuje się do:

a)      podstawienia, opróżnienia, dezynfekcji, naprawy i konserwacji kontenerów

b)      załadunku i transportu makulatury i opakowań tekturowych do miejsca składowania lub odzysku.

c)      składowanie lub odzysk makulatury i opakowań tekturowych

d)      przeprowadzenia szkolenia pracowników Organizatora.

 

Do zaoferowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT w odpowiedniej stawce zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

2) Posiadają zezwolenia (decyzje) właściwych organów administracji publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach /Dz. U. 2018 r. poz. 21/.

 

5.       Osobami upoważnionymi przez Organizatora do kontaktowania się z Oferentami są:

Sprawy formalne (proceduralne) i merytoryczne: Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracji i Inwestycji tel. 13 43 78 208.

 

6.      Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora – Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, w Sekretariacie (pok. nr 275) w nieprzekraczalnym terminie: 11.10.2019r. godz. 11:00

     Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana       Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Sekcja Administracyjno – Gospodarcza, pok. nr 110 w dniu 11.10.2019r. o godz. 11:15

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zgodnie z art. 70 1 - 70 5 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia a także zmiany i odwołanie warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY SPRZEDANYCH TOWARÓW. ZAKUPIONY TOWAR NIE PODLEGA REKLAMACJI.

 

                                  

 

           

 

                                                                                  ……………………………………

Dyrektor WSP. im. J.P II w Krośnie



 Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin przetargu
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu - wzór umowy
Zawiadomienie o odpowiedzi na zadane pytania.
zawiadomienie o odrzuceniu oferty
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000