Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 listopada br. prowadzona będzie rejestracja na 2019 r. do poradni chirurgicznej, chirurgii onkologicznej, alergologicznej, ginekologiczno-położniczej oraz pozostałych poradni specjalistycznych na kolejne terminy. Więcej informacji pod nr tel. 13 43 78 426 |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Konkurs ofert nr NK/I/O/1/2018 - udzielanie świadczeń lekarskich w SOR - część zabiegowa

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR NK/I/O/ 1 /2018 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie 38 – 400 Krosno, ul. Korczyńska 57 na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych /tj. Dz. U. 2015 r., poz. 581 z późn. zm./ zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm./ w zakresie: udzielania świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Planowych – część zabiegowa 1) Umowa zawarta będzie na czas określony z mocą obowiązywania od dnia 1.02.2018 r. 2) Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przypada na dzień 1.02.2018 r. 3) Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, szczegółowym regulaminem przeprowadzania konkursu ofert, projektem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się w Dziale Kadr Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (pok. 274), tel. (0-13) 43–78–265 w godzinach 700–1430 oraz na stronie internetowej: www.krosno.med.pl i www.krosno.med.pl/index.php?menu=ogloszenia od dnia 12.01.2018 r. 4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs ofert nr NK/I/O/1/2018 na świadczenia zdrowotne w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą Przyjęć Planowych – część zabiegowa” oraz pełną nazwą i adresem Oferenta w Sekretariacie Dyrekcji do dnia 22.01.2018 r. do godz. 10:00. 5) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa pok. nr 275 w dniu 22.01.2018 r. o godz. 10:15. 6) Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia. 7) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz podana do wiadomości na stronie internetowej: www.krosno.med.pl/index.php?menu=ogloszenia. 8) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w Regulaminie Przeprowadzenia Konkursu Ofert, złożone na formularzu ofertowym udostępnionym przez Udzielającego zamówienia. 9) Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 10) Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:  odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny,  przedłużenia terminu składania ofert,  zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert,  unieważnienia postępowania konkursowego,  wyboru takiej liczby ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans cenowy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia,  przeprowadzenia negocjacji, gdy ilość złożonych, nieodrzuconych ofert przekracza zapotrzebowanie Udzielającego zamówienia i szacunkową wartość zamówienia lub gdy są oferty równorzędne. 11) Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm./. Termin umieszczenia ogłoszenia 12.01.2018 r.


 Załączniki:
Formularz Ofertowy
Lista podmiotów
oświadczenie nr 1
oświadczenie nr 2
oświadczenie nr 3
Szczegółowy Regulamin Przeprowadzenia Konkusru Ofert
wzór umowy
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000