Ogłoszenie

Przetarg na zbycie samochodu specjalnego - karetki sanitarnej marki Peugeot Boxer

                                        Krosno, dnia 30-04-2019

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

prowadzonym w trybie art. 70 1 - 70 5 Kodeksu Cywilnego w przedmiocie zbycia nr TM-1/ZB/5/2019 (II postępowanie przetargowe)

 

SAMOCHDU SPECJALNEGO – Karetki Sanitarnej MARKI PEUGEOT BOXER

O NR REJESTRACYJNYM RK 17800 I NR INWENTARZOWYM T-743-7-07-01-45

 

1.      Przedmiot przetargu:

Samochód specjalny - karetka sanitarna marki Peugeot Boxer. Ambulans posiada oznakowanie medyczne, lampy ostrzegawcze oraz urządzenia nagłaśniające. Samochód wyprodukowany w 2005, nr nadwozia VF3ZBPMNB17651157, przebieg 472 880 km, pojemność 2800 cm3, silnik rodzaj – olej napędowy, okres eksploatacji 12 lata, masa własna 2650 kg, dopuszczalna masa całkowita 3300 kg, samochód nie posiada aktualnych badań technicznych. Brak wyposażenia medycznego.

 

Organizator umożliwia dokonanie oględzin w/w rzeczy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z: Panem Wojciechem Wojnar (Kierownik Sekcji Transportu) - tel. 13 43 78 571 lub 13 43 78 202.

Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Oferentowi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

Koszty i ryzyko związane z odbiorem rzeczy i jej transport leżą po stornie Oferenta.

 

2.      Informacja na temat wadium przetargowego.

Organizator nie przewiduje wniesienia wadium.

 

3.      Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Przetargu. Regulamin wraz z załącznikami uzyskać można nieodpłatnie ze strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 pod adresem: www.krosno.med.pl

 

4.      Warunki przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

1)      Zaoferują kupno rzeczy w cenie wyższej niż cena wyjściowa

 

Cena wyjściowa przedmiotu przetargu – 11 000,00 zł

 

Usługa jest zwolniona za podatku VAT na podstawie art. 43 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174).

 

Oferent zobowiązuje się do uiszczenia ceny oraz odbioru przedmiotu umowy w terminie do
7 dni licząc od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.

 

5.    Osobami upoważnionymi przez Organizatora do kontaktowania się z Oferentami są:

Sprawy formalne (proceduralne): Magdalena Hućko – Sekcja Administracyjno – Gospodarcza
tel. 13 43 78 242.

Sprawy merytoryczne: Wojciech Wojnar – Kierownik Sekcji Transportu tel. 13 43 78 202 lub 13 43 78 571.

6.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora – Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, w Sekretariacie (pok. Nr 275) w nieprzekraczalnym terminie 20-05-2019 r.  godzinie 10:00

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Sekcja Administracyjno – Gospodarcza, pok. Nr 110 w dniu: 20-05-2019 r. o godzinie 10:30

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zgodnie z art. 70 1 - 70 5 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia a także zmiany i odwołanie warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

 

SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY SPRZEDANYCH TOWARÓW. ZAKUPIONY TOWAR NIE PODLEGA REKLAMACJI.

 

  

 

 

                                                      Dyrektor WSP. im. Jana Pawła II w Krośnie

 

  Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin przetargu
Załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu przetargu - wzór umowy
Załącznik nr 3 do Regulaminu przetargu - zdjęcia samochodu
Zawiadomienie o zamknięciu postępowania