Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna | Informujemy, iż od 12 lutego (środa) br. rozpocznie się rejestracja do poradni specjalistycznych dla dorosłych na II półrocze 2020 r.
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital


O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2020

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Komisja Etyki

- Informacje

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Podziel się spostrzeżeniami :.


Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
tel. 13 43 78 678 lub 693 030 016 (w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00)

Skargi i wnioski pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00, pokoj. 204 (poziom administracji).

Tryb składania skarg i wniosków pacjentów:
 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie tj. ustnie (osobiście lub telefonicznie), pisemnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 • Skargi ustne przyjmowane są przez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala oraz przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa.
 • Skargi pisemne składane są w książce skarg i wniosków dostępnej u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala lub w formie pisma przesłanego na adres siedziby Szpitala lub złożonego w sekretariacie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Skargi i wnioski składane są:
  - pisemnie - na adres Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
  - ustnie - u Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa - wtorek w godz. 13:00 - 14:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie szpitala
  - osobiście, pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną - u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala - w siedzibie Szpitala w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57, pokój 204 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00, tel. 13 43 78 678 lub 693 030 016, adres email: skargi@krosno.med.pl
 • Skargi pisemne niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu skarżącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 • Skargi i wnioski mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej upoważnionej przez skarżącego osoby.
 • Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Dyrektora Szpitala przekazywane są - nie później niż w ciągu 7 dni, do właściwego organu, z powiadomieniem o tym fakcie wnoszącego skargę.
 • Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 • Skargi i wnioski składane ustnie lub telefonicznie załatwiane są w miarę możliwości na bieżąco.
 • Pacjent hospitalizowany ma również prawo do złożenia skargi ustnej bezpośrednio Ordynatorowi/Kierownikowi Oddziału lub osobie, która go zastępuje. Z ustnej skargi, na żądanie pacjenta sporządza się notatkę, którą następnie przekazuje się Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 • Pisemne uwagi i opinie dotyczące organizacji udzielania świadczeń, pracy personelu lub jakości opieki, mogą być składane również anonimowo w skrzynkach umieszczonych we wszystkich oddziałach szpitalnych oraz punktach obsługi pacjenta (Izba Przyjęć, SOR, ZDO, ZDL, Rejestracja do Poradni Specjalistycznych) opisanych "Opinie i uwagi pacjentów".

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000