Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: Przebudowa urządzeń dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów, zamontowanych w budynku E (łącznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie - etap I - w oparciu o istniejącą dokumentację projektową

Numer: EZ/215/119/2014

Data składania ofert: 2014-09-25

Data otwarcia ofert: 2014-09-25

 

Krosno: Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, zamontowanych w budynku E (Å‚Ä…cznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w KroÅ›nie - etap I - w oparciu o istniejÄ…cÄ… dokumentacjÄ™ projektowÄ… EZ/215/119/2014
Numer ogłoszenia: 191905 - 2014; data zamieszczenia: 09.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II , ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, zamontowanych w budynku E (Å‚Ä…cznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w KroÅ›nie - etap I - w oparciu o istniejÄ…cÄ… dokumentacjÄ™ projektowÄ… EZ/215/119/2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych z dostosowaniem ich do obowiÄ…zujÄ…cych przepisów, zamontowanych w budynku E (Å‚Ä…cznik) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w KroÅ›nie - etap I - w oparciu o istniejÄ…cÄ… dokumentacjÄ™ projektowÄ…, 2. W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty opisane w dokumentacji projektowej, zaÅ‚Ä…czniku/ach nr 7-12 do SIWZ oraz wszelkie inne prace w budynku E (Å‚Ä…cznik) A, B i ich obrÄ™bie niezbÄ™dne do prawidÅ‚owego funkcjonowania przebudowywanych pomieszczeÅ„ oraz urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych. 3. Po zakoÅ„czeniu robót budowlanych, na podstawie udzielonego peÅ‚nomocnictwa, Wykonawca dokona: 1) uruchomienia, odbioru urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych przez UrzÄ…d Dozoru Technicznego (dalej UDT) oraz uzyska decyzjÄ™ zezwalajÄ…cÄ… na eksploatacjÄ™ zamontowanych urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych wydanÄ… przez UDT 2) zgÅ‚oszenia o zakoÅ„czeniu budowy do PaÅ„stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do PaÅ„stwowej Straży Pożarnej. 4. Wykonawca w okresie gwarancji i rÄ™kojmi bÄ™dzie peÅ‚niÅ‚ usÅ‚ugÄ™ serwisu i konserwacji dźwigów D1 oraz D2, zgodnie z zapisami §7 majÄ…cÄ… w szczególnoÅ›ci polegać na utrzymaniu dźwigów w staÅ‚ym ruchu. 5. Dokumentami, które także opisujÄ… szczegóÅ‚owo przedmiot umowy sÄ…: a) ZaÅ‚Ä…czniki nr 7 - Dokumentacja projektowa b) ZaÅ‚Ä…cznik nr 8 - Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie robót budowlano montażowych c) ZaÅ‚Ä…cznik nr 10 - decyzja pozwolenia na budowÄ™ d) ZaÅ‚Ä…cznik nr 11 - Ogólny harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania: 6. Przedmiar robót peÅ‚ni jedynie funkcjÄ™ pomocniczÄ…..

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiÄ…cach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczÄ…ce wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokoÅ›ci : 20 000,00 zÅ‚ 2. Wadium musi być wniesione przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku nastÄ™pujÄ…cych formach: a. w pieniÄ…dzu przelewem na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku ZamawiajÄ…cego): Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004 b. w porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, z tym ze porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, c. w gwarancjach bankowych, d. w gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniÄ…dzu, przelewem, Wykonawca doÅ‚Ä…cza do oferty kserokopiÄ™ wpÅ‚aty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu proszÄ™ wpisać: Wadium -Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych - numer sprawy EZ/215/119/2014. 5. W pozostaÅ‚ych przypadkach wymagane jest doÅ‚Ä…czenie do oferty oryginaÅ‚u dokumentu wystawionego na rzecz ZamawiajÄ…cego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiajÄ…cego w kopercie z dopiskiem: WADIUM Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych - numer sprawy EZ/215/119/2014 NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIÅ» DO DNIA 23.09.2014 R. DO GODZ. 11.00 I ZŁOÅ»YĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJÄ„CEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEÅ»Y ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) 6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszÄ… zachowywać ważność przez caÅ‚y okres, w którym Wykonawca jest zwiÄ…zany ofertÄ…. 7. Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (porÄ™czenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upeÅ‚nomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporzÄ…dzony w sposób umożliwiajÄ…cy jego identyfikacjÄ™ np. zÅ‚ożony wraz z imiennÄ… pieczÄ…tkÄ… lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 8. Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgÅ‚oszone przez ZamawiajÄ…cego w terminie zwiÄ…zania ofertÄ…, zobowiÄ…zanie Gwaranta do wypÅ‚aty ZamawiajÄ…cemu peÅ‚nej kwoty wadium w okolicznoÅ›ciach okreÅ›lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 9. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powoÅ‚ać siÄ™ na numer i nazwÄ™ sprawy, której wadium dotyczy. 10 Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokoÅ›ci, dopuszczonej formie, w okreÅ›lonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertÄ™ ZamawiajÄ…cy uzna za odrzuconÄ…. 11. ZamawiajÄ…cy zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwÅ‚ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postÄ™powania, z wyjÄ…tkiem wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajÄ…cy zwróci wadium niezwÅ‚ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. ZamawiajÄ…cy zwróci niezwÅ‚ocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofaÅ‚ ofertÄ™ przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 13. ZamawiajÄ…cy zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcÄ™, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygniÄ™cia odwoÅ‚ania jego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreÅ›lonym przez zamawiajÄ…cego. 14. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub peÅ‚nomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostaÅ‚a wybrana 16. odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie; 17. nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 18. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 19. DokÅ‚adnie należy podać w ofercie sposób w jaki ZamawiajÄ…cy ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. !!! (w przypadku wniesienia wadium w pieniÄ…dzu). 20. Wadium wniesione w pieniÄ…dzu bÄ™dzie przechowywane na rachunku bankowym, który zgodnie z Å‚Ä…czÄ…cÄ… ZamawiajÄ…cego i Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy umowÄ… o prowadzenie rachunku bankowego, jest nieoprocentowany.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów zÅ‚ożonych na potwierdzenie posiadania przez WykonawcÄ™ odpowiedniej wiedzy i doÅ›wiadczenia

 • III.3.3) PotencjaÅ‚ techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów zÅ‚ożonych na potwierdzenie dysponowania przez WykonawcÄ™ odpowiednim potencjaÅ‚em technicznym

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów zÅ‚ożonych na potwierdzenie dysponowania przez WykonawcÄ™ odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa, w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych oraz na podstawie analizy dokumentów zÅ‚ożonych na potwierdzenie speÅ‚niania przez WykonawcÄ™ warunku dotyczÄ…cego sytuacji ekonomicznej i finansowej

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich piÄ™ciu lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartoÅ›ci, daty i miejsca wykonania oraz z zaÅ‚Ä…czeniem dowodów dotyczÄ…cych najważniejszych robót, okreÅ›lajÄ…cych, czy roboty te zostaÅ‚y wykonane w sposób należyty oraz wskazujÄ…cych, czy zostaÅ‚y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidÅ‚owo ukoÅ„czone;
 • wykaz osób, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za Å›wiadczenie usÅ‚ug, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci, oraz informacjÄ… o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oÅ›wiadczenie, że osoby, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek posiadania takich uprawnieÅ„;
 • opÅ‚aconÄ… polisÄ™, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajÄ…cy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zwiÄ…zanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególnoÅ›ci dopuszczalne sÄ… zmiany: a) korzystne dla ZamawiajÄ…cego w tym, przewidujÄ…ce niższÄ… cenÄ™ udzielonego zamówienia niż wynikajÄ…ca z treÅ›ci oferty bÄ…dź szerszy zakres zobowiÄ…zania wykonawcy lub ksztaÅ‚tujÄ…ce w sposób korzystniejszy niż wynikaÅ‚o by to z treÅ›ci oferty sposób zapÅ‚aty za udzielone zamówienie, w szczególnoÅ›ci w ratach zamiast jednorazowej pÅ‚atnoÅ›ci lub w wiÄ™kszej ich liczbie, bÄ…dź przewidujÄ…ce dÅ‚uższy termin zapÅ‚aty. b) przewidujÄ…ce dÅ‚uższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okolicznoÅ›ci, których nie można byÅ‚o przewidzieć jak: dziaÅ‚anie siÅ‚y wyższej uniemożliwiajÄ…cej wykonanie umowy w okreÅ›lonym umowÄ… terminie. Strony przyjmujÄ… do zastosowania w niniejszej umowie nastÄ™pujÄ…cÄ… definicjÄ™ siÅ‚y wyższej: SiÅ‚a wyższa to zdarzenie lub poÅ‚Ä…czenie zdarzeÅ„ obiektywnie niezależnych do stron, które zasadniczo i istotnie utrudniajÄ…c wykonywanie części lub caÅ‚oÅ›ci zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z umowy, których strony nie mogÅ‚y przewidzieć i którym nie mogÅ‚y zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziaÅ‚ać poprzez dziaÅ‚anie z należytÄ… starannoÅ›ciÄ… ogólnie przewidzianÄ… dla cywilnoprawnych stosunków zobowiÄ…zaniowych. c) Zmiana stawki podatku VAT d) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrÄ™bnej umowy zamówieÅ„ powiÄ…zanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajÄ…cej konieczność skoordynowania prac i uwzglÄ™dnienia wzajemnych powiÄ…zaÅ„. e) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez dajÄ…ce siÄ™ przypisać ZamawiajÄ…cemu, personelowi ZamawiajÄ…cego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez ZamawiajÄ…cego f) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku przerwania robót nakazanego przez ZamawiajÄ…cego. g) WydÅ‚użenie terminu realizacji zamówienia w przypadku koniecznoÅ›ci zmiany dokumentacji projektowej; h) Dopuszcza siÄ™ możliwość zmiany terminu realizacji prac, na wniosek Wykonawcy, w przypadku jakiejkolwiek przeszkody w realizacji umowy, którÄ… nie da siÄ™ przypisać Wykonawcy i) PrzewidujÄ…ce dostawy równoważne w nowszej i lepszej technologicznie ich wersji pod warunkiem nie zwiÄ™kszenia ceny; j) Zmiana kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych pod warunkiem speÅ‚niania przez nich warunków okreÅ›lonych w SIWZ i wzorze umowy k) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku, gdy z przyczyn technicznych, organizacyjnych lub pogodowych, niemożliwe jest rozpoczÄ™cie w odpowiednim terminie lub prowadzenie robót budowlanych. l) Zmiana wysokoÅ›ci kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. c wzoru umowy w przypadku wystÄ…pienia jakiejkolwiek okolicznoÅ›ci majÄ…cej wpÅ‚yw na jej wysokość jak np. nie otrzymanie przez ZamawiajÄ…cego dotacji zewnÄ™trznej na realizacje zamówienia, przyznanie jej w wysokoÅ›ci innej niż ta, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. c wzoru umowy lub innych ważnych udokumentowanych przyczyn leżących po stronie ZamawiajÄ…cego lub Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.med.pl
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia pokój 101.

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 23.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 27.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

 

 

Numer ogłoszenia: 311726 - 2014; data zamieszczenia: 19.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

OgÅ‚oszenie dotyczy: OgÅ‚oszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191905 - 2014 data 09.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogÅ‚oszeniu jest: Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 23.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 27..
 • W ogÅ‚oszeniu powinno być: Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 24.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275..
 • Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst: III.1.
 • W ogÅ‚oszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczÄ…ce wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokoÅ›ci : 20 000,00 zÅ‚ 2. Wadium musi być wniesione przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku nastÄ™pujÄ…cych formach: a. w pieniÄ…dzu przelewem na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku ZamawiajÄ…cego): Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004 b. w porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, z tym ze porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, c. w gwarancjach bankowych, d. w gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniÄ…dzu, przelewem, Wykonawca doÅ‚Ä…cza do oferty kserokopiÄ™ wpÅ‚aty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu proszÄ™ wpisać: Wadium -Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych - numer sprawy EZ/215/119/2014. 5. W pozostaÅ‚ych przypadkach wymagane jest doÅ‚Ä…czenie do oferty oryginaÅ‚u dokumentu wystawionego na rzecz ZamawiajÄ…cego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiajÄ…cego w kopercie z dopiskiem: WADIUM Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych - numer sprawy EZ/215/119/2014 NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIÅ» DO DNIA 23.09.2014 R. DO GODZ. 11.00 I ZŁOÅ»YĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJÄ„CEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEÅ»Y ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) 6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszÄ… zachowywać ważność przez caÅ‚y okres, w którym Wykonawca jest zwiÄ…zany ofertÄ…. 7. Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (porÄ™czenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upeÅ‚nomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporzÄ…dzony w sposób umożliwiajÄ…cy jego identyfikacjÄ™ np. zÅ‚ożony wraz z imiennÄ… pieczÄ…tkÄ… lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 8. Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgÅ‚oszone przez ZamawiajÄ…cego w terminie zwiÄ…zania ofertÄ…, zobowiÄ…zanie Gwaranta do wypÅ‚aty ZamawiajÄ…cemu peÅ‚nej kwoty wadium w okolicznoÅ›ciach okreÅ›lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 9. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powoÅ‚ać siÄ™ na numer i nazwÄ™ sprawy, której wadium dotyczy. 10 Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokoÅ›ci, dopuszczonej formie, w okreÅ›lonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertÄ™ ZamawiajÄ…cy uzna za odrzuconÄ…. 11. ZamawiajÄ…cy zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwÅ‚ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postÄ™powania, z wyjÄ…tkiem wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajÄ…cy zwróci wadium niezwÅ‚ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. ZamawiajÄ…cy zwróci niezwÅ‚ocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofaÅ‚ ofertÄ™ przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 13. ZamawiajÄ…cy zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcÄ™, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygniÄ™cia odwoÅ‚ania jego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreÅ›lonym przez zamawiajÄ…cego. 14. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub peÅ‚nomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostaÅ‚a wybrana 16. odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie; 17. nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 18. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 19. DokÅ‚adnie należy podać w ofercie sposób w jaki ZamawiajÄ…cy ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. !!! (w przypadku wniesienia wadium w pieniÄ…dzu). 20. Wadium wniesione w pieniÄ…dzu bÄ™dzie przechowywane na rachunku bankowym, który zgodnie z Å‚Ä…czÄ…cÄ… ZamawiajÄ…cego i Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy umowÄ… o prowadzenie rachunku bankowego, jest nieoprocentowany..
 • W ogÅ‚oszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczÄ…ce wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokoÅ›ci : 20 000,00 zÅ‚ 2. Wadium musi być wniesione przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku nastÄ™pujÄ…cych formach: a. w pieniÄ…dzu przelewem na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku ZamawiajÄ…cego): Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004 b. w porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, z tym ze porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, c. w gwarancjach bankowych, d. w gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniÄ…dzu, przelewem, Wykonawca doÅ‚Ä…cza do oferty kserokopiÄ™ wpÅ‚aty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu proszÄ™ wpisać: Wadium -Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych - numer sprawy EZ/215/119/2014. 5. W pozostaÅ‚ych przypadkach wymagane jest doÅ‚Ä…czenie do oferty oryginaÅ‚u dokumentu wystawionego na rzecz ZamawiajÄ…cego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiajÄ…cego w kopercie z dopiskiem: WADIUM Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych - numer sprawy EZ/215/119/2014 NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIÅ» DO DNIA 24.09.2014 R. DO GODZ. 11.00 I ZŁOÅ»YĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJÄ„CEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEÅ»Y ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) 6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszÄ… zachowywać ważność przez caÅ‚y okres, w którym Wykonawca jest zwiÄ…zany ofertÄ…. 7. Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (porÄ™czenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upeÅ‚nomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporzÄ…dzony w sposób umożliwiajÄ…cy jego identyfikacjÄ™ np. zÅ‚ożony wraz z imiennÄ… pieczÄ…tkÄ… lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 8. Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgÅ‚oszone przez ZamawiajÄ…cego w terminie zwiÄ…zania ofertÄ…, zobowiÄ…zanie Gwaranta do wypÅ‚aty ZamawiajÄ…cemu peÅ‚nej kwoty wadium w okolicznoÅ›ciach okreÅ›lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 9. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powoÅ‚ać siÄ™ na numer i nazwÄ™ sprawy, której wadium dotyczy. 10 Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokoÅ›ci, dopuszczonej formie, w okreÅ›lonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertÄ™ ZamawiajÄ…cy uzna za odrzuconÄ…. 11. ZamawiajÄ…cy zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwÅ‚ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postÄ™powania, z wyjÄ…tkiem wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajÄ…cy zwróci wadium niezwÅ‚ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. ZamawiajÄ…cy zwróci niezwÅ‚ocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofaÅ‚ ofertÄ™ przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 13. ZamawiajÄ…cy zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcÄ™, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygniÄ™cia odwoÅ‚ania jego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreÅ›lonym przez zamawiajÄ…cego. 14. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub peÅ‚nomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostaÅ‚a wybrana 16. odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie; 17. nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 18. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 19. DokÅ‚adnie należy podać w ofercie sposób w jaki ZamawiajÄ…cy ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. !!! (w przypadku wniesienia wadium w pieniÄ…dzu). 20. Wadium wniesione w pieniÄ…dzu bÄ™dzie przechowywane na rachunku bankowym, który zgodnie z Å‚Ä…czÄ…cÄ… ZamawiajÄ…cego i Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy umowÄ… o prowadzenie rachunku bankowego, jest nieoprocentowany..

 

 

Numer ogłoszenia: 314048 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

OgÅ‚oszenie dotyczy: OgÅ‚oszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 191905 - 2014 data 09.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogÅ‚oszeniu jest: IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 23.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 27.
 • W ogÅ‚oszeniu powinno być: IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 25.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275.
 • Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst: III.1.
 • W ogÅ‚oszeniu jest: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczÄ…ce wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokoÅ›ci : 20 000,00 zÅ‚ 2. Wadium musi być wniesione przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku nastÄ™pujÄ…cych formach: a. w pieniÄ…dzu przelewem na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku ZamawiajÄ…cego): Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004 b. w porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, z tym ze porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, c. w gwarancjach bankowych, d. w gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniÄ…dzu, przelewem, Wykonawca doÅ‚Ä…cza do oferty kserokopiÄ™ wpÅ‚aty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu proszÄ™ wpisać: Wadium -Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych - numer sprawy EZ/215/119/2014. 5. W pozostaÅ‚ych przypadkach wymagane jest doÅ‚Ä…czenie do oferty oryginaÅ‚u dokumentu wystawionego na rzecz ZamawiajÄ…cego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiajÄ…cego w kopercie z dopiskiem: WADIUM Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych - numer sprawy EZ/215/119/2014 NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIÅ» DO DNIA 23.09.2014 R. DO GODZ. 11.00 I ZŁOÅ»YĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJÄ„CEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEÅ»Y ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) 6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszÄ… zachowywać ważność przez caÅ‚y okres, w którym Wykonawca jest zwiÄ…zany ofertÄ…. 7. Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (porÄ™czenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upeÅ‚nomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporzÄ…dzony w sposób umożliwiajÄ…cy jego identyfikacjÄ™ np. zÅ‚ożony wraz z imiennÄ… pieczÄ…tkÄ… lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 8. Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgÅ‚oszone przez ZamawiajÄ…cego w terminie zwiÄ…zania ofertÄ…, zobowiÄ…zanie Gwaranta do wypÅ‚aty ZamawiajÄ…cemu peÅ‚nej kwoty wadium w okolicznoÅ›ciach okreÅ›lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 9. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powoÅ‚ać siÄ™ na numer i nazwÄ™ sprawy, której wadium dotyczy. 10 Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokoÅ›ci, dopuszczonej formie, w okreÅ›lonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertÄ™ ZamawiajÄ…cy uzna za odrzuconÄ…. 11. ZamawiajÄ…cy zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwÅ‚ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postÄ™powania, z wyjÄ…tkiem wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajÄ…cy zwróci wadium niezwÅ‚ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. ZamawiajÄ…cy zwróci niezwÅ‚ocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofaÅ‚ ofertÄ™ przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 13. ZamawiajÄ…cy zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcÄ™, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygniÄ™cia odwoÅ‚ania jego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreÅ›lonym przez zamawiajÄ…cego. 14. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub peÅ‚nomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostaÅ‚a wybrana 16. odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie; 17. nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 18. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 19. DokÅ‚adnie należy podać w ofercie sposób w jaki ZamawiajÄ…cy ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. !!! (w przypadku wniesienia wadium w pieniÄ…dzu). 20. Wadium wniesione w pieniÄ…dzu bÄ™dzie przechowywane na rachunku bankowym, który zgodnie z Å‚Ä…czÄ…cÄ… ZamawiajÄ…cego i Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy umowÄ… o prowadzenie rachunku bankowego, jest nieoprocentowany..
 • W ogÅ‚oszeniu powinno być: III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczÄ…ce wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokoÅ›ci : 20 000,00 zÅ‚ 2. Wadium musi być wniesione przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku nastÄ™pujÄ…cych formach: a. w pieniÄ…dzu przelewem na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku ZamawiajÄ…cego): Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy nr 05 8642 1083 2002 8304 2474 0004 b. w porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, z tym ze porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, c. w gwarancjach bankowych, d. w gwarancjach ubezpieczeniowych, e. w porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniÄ…dzu, przelewem, Wykonawca doÅ‚Ä…cza do oferty kserokopiÄ™ wpÅ‚aty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu proszÄ™ wpisać: Wadium -Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych - numer sprawy EZ/215/119/2014. 5. W pozostaÅ‚ych przypadkach wymagane jest doÅ‚Ä…czenie do oferty oryginaÅ‚u dokumentu wystawionego na rzecz ZamawiajÄ…cego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiajÄ…cego w kopercie z dopiskiem: WADIUM Przebudowa urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych - numer sprawy EZ/215/119/2014 NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIÅ» DO DNIA 25.09.2014 R. DO GODZ. 11.00 I ZŁOÅ»YĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJÄ„CEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEÅ»Y ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) 6. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszÄ… zachowywać ważność przez caÅ‚y okres, w którym Wykonawca jest zwiÄ…zany ofertÄ…. 7. Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (porÄ™czenie)musi być podpisana przez upoważnionego (upeÅ‚nomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporzÄ…dzony w sposób umożliwiajÄ…cy jego identyfikacjÄ™ np. zÅ‚ożony wraz z imiennÄ… pieczÄ…tkÄ… lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 8. Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgÅ‚oszone przez ZamawiajÄ…cego w terminie zwiÄ…zania ofertÄ…, zobowiÄ…zanie Gwaranta do wypÅ‚aty ZamawiajÄ…cemu peÅ‚nej kwoty wadium w okolicznoÅ›ciach okreÅ›lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. 9. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powoÅ‚ać siÄ™ na numer i nazwÄ™ sprawy, której wadium dotyczy. 10 Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokoÅ›ci, dopuszczonej formie, w okreÅ›lonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertÄ™ ZamawiajÄ…cy uzna za odrzuconÄ…. 11. ZamawiajÄ…cy zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwÅ‚ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postÄ™powania, z wyjÄ…tkiem wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajÄ…cy zwróci wadium niezwÅ‚ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. ZamawiajÄ…cy zwróci niezwÅ‚ocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofaÅ‚ ofertÄ™ przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 13. ZamawiajÄ…cy zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcÄ™, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygniÄ™cia odwoÅ‚ania jego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreÅ›lonym przez zamawiajÄ…cego. 14. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie zÅ‚ożyÅ‚ dokumentów lub oÅ›wiadczeÅ„, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub peÅ‚nomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostaÅ‚a wybrana 16. odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie; 17. nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 18. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 19. DokÅ‚adnie należy podać w ofercie sposób w jaki ZamawiajÄ…cy ma zwrócić wniesione wadium tj. adres banku, numer konta itd. !!! (w przypadku wniesienia wadium w pieniÄ…dzu). 20. Wadium wniesione w pieniÄ…dzu bÄ™dzie przechowywane na rachunku bankowym, który zgodnie z Å‚Ä…czÄ…cÄ… ZamawiajÄ…cego i Podkarpacki Bank SpóÅ‚dzielczy umowÄ… o prowadzenie rachunku bankowego, jest nieoprocentowany

 Załączniki:
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
Oświadczenie nr 1
oświadczenie 2
wzór wykazu robót
wzór wykazu osób
harmonogram
wzór umowy
załącznik nr 8 zzakres prac
załącznik nr 10 - decyzja pozwolenie na budowe
przedmiar
Dokumentacja windy etap I
Wyjaśnienia
wyjaśnienia 2
SIWZ 22.09.2014
Unieważnienie postępowania