Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa odczynników do oznaczania Helicobacter Pylori

Numer: EZ/214/08/2015

Data składania ofert: 2015-02-20

Data otwarcia ofert: 2015-02-20

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana PawÅ‚a II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57,                                                         

tel. / fax 013-4378 227 lub 497                                                                               nr sprawy EZ/214/08/2015

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sukcesywna odczynników do oznaczania Helicobacter Pylori

Termin realizacji zamówienia:

24  miesiÄ™cy liczÄ…c od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

Termin zÅ‚ożenia oferty do: 20. 02. 2015 r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

20.02. 2015 r. godz. 11:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Krystyna Grzyb  - telefon  13 43 78 513

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia –      Agnieszka PÄ™kalska  telefon  13  43  78  227/497

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –zakup i dostawa odczynników do oznaczania Helicobacter Pylori– EZ/214/08/2015

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 - wzór umowy

 

 


 Załączniki:
załącznik 1 formularz ofertowy
załącznik 2 przedmiot zamówienia
załącznik 3 wzór umowy
odpowiedzi na pytania Wykonawców
sprostowanie odpowiedzi
wybór najkorzystniejszej oferty/odrzucenie ofert
anulowanie wyboru/ponowny wybór najkorzystniejszej oferty