Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostaw części zamiennych do komputerów

Numer: EZ/214/43/2015

Data składania ofert: 2015-06-26

Data otwarcia ofert: 2015-06-26

nr sprawy EZ/214/43/2015                                                                            Krosno, dnia 19.06.2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na dostawÄ™ części zamiennych do komputerów

 

Przedmiot zamówienia:

Dostaw części zamiennych do komputerów zgodnie z zaÅ‚Ä…cznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego (zaÅ‚Ä…cznik asortymentowo cenowy )

Termin realizacji zamówienia:

 

10 dni od momentu podpisania umowy     

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

 Termin zÅ‚ożenia oferty do: 26.06.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

26.06.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: PaweÅ‚ Pernal   tel. 13 43 78 368

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

Sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta – Dostawa części zamiennych do komputerów

EZ/214/43/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2  – zaÅ‚Ä…cznik asortymentowo cenowy  

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
Wybór ofert