Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa 16 sztuk tablic informacyjnych

Numer: EZ/214/62/2015

Data składania ofert: 2015-08-17

Data otwarcia ofert: 2015-08-17

 

nr sprawy EZ/214/62/2015                                                                                             Krosno, dnia 06.08.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę 16 sztuk tablic informacyjnych

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa 16 sztuk tablic informacyjnych o wymiarach 170 cm (wysokość) x 100 cm (szerokość) wykonanych z płyty warstwowej np. Diband lub innego materiału równoważnego (materiał „trudno palny” lub „niepalny” zgodnie z EN 13501-1). Na rogach każdej z tablic po 4 otwory (średnica pod dystanse montażowe). W zakres zamówienia wchodzi także dostawa po 4 sztuki standardowych metalowych dystansów montażowych 16/30 dla każdej z tablic (łącznie 64 sztuki dystansów) 

 

Termin realizacji zamówienia:

14 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do  17.08.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

17.08.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Grzegorz Zima  – 13 43 78 213

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

Lub z apomocza poczty eketrocnziej na adres

sezam.szpital@krosno.med.pl

z dopiskiem

Oferta – Dostawa 16 sztuk tablic informacyjnych

EZ/214/62/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy  

Załączniki nr 4-11 – Projekty tablic

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
tablica nr 01
tablica nr 02
tablica nr03
tablica nr04
tablica nr05
tablica nr 06
tablica nr 07
tablica nr 08
załącznik nr 2
Wzór umowy
załącznik nr 2 z dnia 10 sierpnia 2015 roku
Wyjaśnienia
wybór ofert