Zamówienie publiczne - szczegóły

Przegląd i remont gaśnic i hydrantów

Numer: EZ/214/58/2015

Data składania ofert: 2015-09-10

Data otwarcia ofert: 2015-09-10

nr sprawy EZ/214/58/2015                                                                                           Krosno, dnia 25.08. 2015 r.

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-4378 497                                                                                          
email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Przegląd i remont gaśnic i hydrantów

 

Przedmiot zamówienia:

Przegląd i remont gaśnic i hydrantów

Termin realizacji zamówienia:

 

30  dni od momentu podpisania umowy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 10.09. 2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

10.09. 2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Andrzej Kaznowski - tel. 13 43 78 209

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

 

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta - Przegląd i remont gaśnic i hydrantów – EZ/214/58/20154” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – rodzaj i ilość przeglądów oraz remontu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
załącznik nr 2
Wzór umowy
Formularz ofertowy
wybór ofert