Zamówienie publiczne - szczegóły

Konserwacja oraz serwis systemu wczesnego wykrywania pożaru Polon 4000, systemu oddymiania klatek schodowych, DSO, SAP, systemu sterowania klapami Mercor Omega znajdującego się w budynkach Zamawiającego

Numer: EZ/214/112/2015

Data składania ofert: 2015-12-14

Data otwarcia ofert: 2015-12-14

nr sprawy EZ/214/112/2015                                                                                           Krosno, dnia 04.12.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Konserwację oraz serwis systemu wczesnego wykrywania pożaru Polon 4000, systemu oddymiania klatek schodowych, DSO, SAP, systemu sterowania klapami Mercor Omega znajdującego się w budynkach Zamawiającego

Przedmiot zamówienia:

Konserwacja oraz serwis systemu wczesnego wykrywania pożaru Polon 4000, systemu oddymiania klatek schodowych, DSO, SAP, systemu sterowania klapami Mercor Omega znajdującego się w budynkach Zamawiającego

Termin realizacji zamówienia:

12 miesiÄ™cy od  podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275 lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres  sezam.szpital@krosno.med.pl

Termin zÅ‚ożenia oferty do  14.12.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

14.12.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  BartÅ‚omiej Prajsnar 13 43 78 319 – DziaÅ‚ Techniczny

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres

sezam.szpital@krosno.med.pl

Oferta – Konserwacja oraz serwis systemu wczesnego wykrywania pożaru Polon 4000, systemu oddymiania klatek schodowych, DSO, SAP, systemu sterowania klapami Mercor Omega znajdujÄ…cego siÄ™ w budynkach ZamawiajÄ…cego

EZ/214/112/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – wzór umowy

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Wyjaśnienia
Wyjasnienia II
wybór ofert