Zamówienie publiczne - szczegóły

Konserwacja i naprawa dźwigników samochodowych wraz ze środkami konserwacji

Numer: EZ/214/03/2016

Data składania ofert: 2016-01-15

Data otwarcia ofert: 2016-01-15

                                                                                                                                                Krosno, dnia 07.01. 2016

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana PawÅ‚a II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57,                                                         

tel. / fax 013-4378 227 lub 497                                                                                     nr sprawy EZ/214/03/2016

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

                                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

KonserwacjÄ™ i naprawa dźwigników samochodowych wraz ze Å›rodkami konserwacji

 

Przedmiot zamówienia:

Konserwacja i naprawa dźwigników samochodowych wraz ze Å›rodkami konserwacji

Termin realizacji zamówienia:

12 miesiÄ™cy od podpisania umowy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Termin zÅ‚ożenia oferty do: 15.01.2016 r   godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

15.01.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferenta uprawnień do wykonywania wyżej wymienionych czynności

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Wojciech Wojnar   - telefon  13  43  78  202

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia –      Daniel Nowak  telefon  13  43  78  227/497

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

„Oferta – Konserwacja i naprawa dźwigników samochodowych wraz ze Å›rodkami konserwacji – EZ/214/03/2016

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2  - wzór umowy

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wyjaśnienia
wybór ofert