Zamówienie publiczne - szczegóły

Całoroczny monitoring oraz wprowadzanie procedury zwalczania szkodników w systemie HACCP

Numer: EZ/214/11/2016

Data składania ofert: 2016-02-04

Data otwarcia ofert: 2016-02-04

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Całoroczny monitoring oraz wprowadzenie procedury zwalczania szkodników w systemie HACCP oraz zabiegi dezynsekcji i deratyzacji

Termin realizacji zamówienia:

12  miesięcy licząc od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 04. 02. 2016 r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

04.02. 2016 r. godz. 11:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §7 wzoru umowy

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:

Za    Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentacji profilaktyki i zwalczania szkodników – wzory protokołów powykonawczych, instrukcje zabezpieczenia przed owadami, gryzoniami, karty kontroli stacji deratyzacyjnych, karty przeglądu chwytaczy gryzoni, pułapek lepnych - feromonowych, wykaz używanych środków chemicznych, karty charakterystyki i pozwolenia na obrót produktami biobójczymi.

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych  Henryka Boczar  - telefon  13 43 78 418

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Agnieszka Pękalska  telefon  13 43 78  227/497

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Usługa dezynfekcji i deratyzacji oddziałów szpitalnych  – EZ/214/11/2016

 z dopiskiem    „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2a
załącznik nr 3 wzór umowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy MODYFIKACJA
wybór najkorzystniejszej oferty