Zamówienie publiczne - szczegóły

Przeprowadzanie napraw, przygotowanie do legalizacji oraz zalegalizowanie przez Obwodowy Urząd Miar, wag i odważników eksploatowanych przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, których zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Numer: EZ/214/23/2016

Data składania ofert: 2016-02-26

Data otwarcia ofert: 2016-02-26

…………………………………..…………………                                         Krosno, dnia 18. lutego 2016 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                    

 

 

Znak sprawy EZ/214/23/2016                                                     

                                                                                                                             www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

przeprowadzanie napraw, przygotowanie do legalizacji oraz zalegalizowanie przez Obwodowy Urząd Miar, wag i odważników eksploatowanych przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, których zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie napraw, przygotowanie do legalizacji oraz zalegalizowanie przez Obwodowy Urząd Miar, wag i odważników eksploatowanych przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, których zestawienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

Termin realizacji zamówienia:

 

Umowa będąca wynikiem niniejszego postępowania zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia je podpisania.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 26.02.2016 r. do godz. 11:30

Termin otwarcia ofert:

26.02.2016 r. godz. 12:00 - pokój 101

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni

Dalsze warunki płatności reguluje § 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Ferdynand Wojtaszek , tel. -13 43 78 529

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   mgr Daniel Nowak  tel. 13 43 78 497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – legalizacja wag i odważników eksploatowanych przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie
EZ/214/ 23/2016”

z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wykaz wag

 

……………………………………............................

wykaz wag Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
wykaz wag
załącznik nr 3 - wersja 22-2-2016
Wyjaśnienia
Wzór umowy 24.02.2016
wybór ofert