Zamówienie publiczne - szczegóły

Cesja zobowiązań wymagalnych

Numer: EZ/215/64/2016

Data składania ofert: 2016-08-26

Data otwarcia ofert: 2016-08-26

Ogłoszenie, które zostało przekazane w dniu 08.07.2016r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczone jako załącznik w formacie pdf.

Ogłoszenie, które zostało opublikowane w dniu 13.07.2016r.  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczone jako załącznik w formacie pdf.

Sprostowanie ogłoszenia, które zostało wysłane w dniu 02.08.2016r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczone jako załącznik pdf.

Sprostowanie opublikowane w dniu 04.08.2016r.

04/08/2016    S149    - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Krosno: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2016/S 149-270186

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, Osoba do kontaktów: Agnieszka Pękalska, Krosno 38-400, Polska. Tel.: +48 134978497. Faks: +48 134978497. E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.7.2016, 2016/S 133-240441)

Przedmiot zamówienia:
CPV:66000000

Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Zamiast: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

18.8.2016 (10:00)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

17.8.2016

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

18.8.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

18.8.2016 (11:00)

Powinno być: 

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

24.8.2016 (10:00)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

23.8.2016

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

24.8.2016 (10:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

24.8.2016 (11:00)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Sprostowanie ogłoszenia nr 2, które zostało wysłane w dniu 04.08.2016r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczone jako załącznik pdf

Sprostowanie ogłoszenia nr 2, które zostało opublikowane w dniu 06.08.2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zamieszczone jako załącznik pdf

 PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
1 / 5
Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu
Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.
Jana Pawła II
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Korczyńska 57
Miejscowość: Krosno Kod pocztowy: 38-400 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.
Jana Pawła II w Krośnie
Tel.: +48 134978497
Osoba do kontaktów: Agnieszka Pękalska
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl Faks: +48 134978497
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.krosno.med.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
2 / 5
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
EZ/215/64/2016 Cesja zobowiązań wymagalnych
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Cesja zobowiązań wymagalnych należność główna bez odsetek w kwocie 8.000.000,00 zł
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66000000
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
3 / 5
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
EZ/215/64/2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_SzpitalKr
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-087665 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 133-240441 z dnia: 13/07/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
08/07/2016 (dd/mm/rrrr)
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
4 / 5
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Zamiast: Powinno być:
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
III.1.1) Wymagane wadia i
gwarancje:
Zamiast:
18/08/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
26/08/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego:
Zamiast:
17/08/2016
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
25/08/2016
(dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:
Zamiast:
18/08/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
26/08/2016 Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Zamiast:
18/08/2016 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
Powinno być:
26/08/2016 Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)
VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
5 / 5
I.1)
Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im.
Jana Pawła II w Krośnie
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____
Adres pocztowy: ul. Korczyńska 57
Miejscowość: Krosno Kod pocztowy: _____ Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 134378497
Osoba do kontaktów: _____
E-mail: Faks: +48 134378497
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) _____
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/08/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-101467


 Załączniki:
Ogłoszenie wysłane 08.07.2016r. do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Ogłoszenie opublikowane 13.07.2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
siwz
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2a
załącznik nr 2b
załącznik nr 2c
sprostowanie ogłoszenia wysłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
odpowiedzi na pytania Wykonawców
siwz modyfikacja
odpowiedzi na pytania Wykonawców 2
sprostowanie ogłoszenia 2 wysłane do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 04.08.2016r.
sprostowanie ogłoszenia 2 opublikowane 06.08.2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zestawienie z otwarcia
wybór najkorzystniejszej oferty