Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa pasków do oznaczania parametrów biochemicznych osadu moczu wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego

Numer: EZ/214/83/2016

Data składania ofert: 2016-08-23

Data otwarcia ofert: 2016-08-23

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą pasków do oznaczania paramertów biochemicznych osadu moczu wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego

Termin realizacji zamówienia:

    15  miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Magazyn Medyczny

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:23. 08. 2016 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

23.08. 2016 r. godz. 10:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 95 pkt. cena)

parametry dotyczące analizatorów (waga kryterium – 5 pkt. – wypełniony załącznik nr 2 Tabela nr 3)

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii   – Krystyna Grzyb  - telefon  13 43 78 513

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka Pękalska  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –zakup i dostawa pasków do oznaczania parametrów biochemicznych osadu moczu wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego – EZ/214/83/2016

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3, 4 – wzory umów


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 wzór umowy paski
załącznik nr 4 wzór umowy dzierżawa
odpowiedzi na pytania Wykonawców
odpowiedzi na pytania Wykonawców 2
wybór najkorzystniejszej oferty