Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup oraz dostawę soli do uzdatniania wody i sody kaustycznej do udrażniania kanalizacji

Numer: EZ/214/87/2016

Data składania ofert: 2016-09-13

Data otwarcia ofert: 2016-09-13

nr sprawy EZ/214/87/2016                                                                                Krosno, dnia 01.09.2016 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup oraz dostawę soli do uzdatniania wody i sody kaustycznej do udrażniania kanalizacji

 

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa soli do uzdatniania wody i sody kaustycznej do udrażniania kanalizacji

 

Termin realizacji zamówienia:

7 dni od dnia podpisania umowy

 

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do 13.09.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

 13.09.2016 r. godz. 11:15 pokój 103

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:   Bartłomiej Prajsnar – 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Arkadiusz Bąk telefon 13 43 78 216

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

„Oferta – Zakup oraz dostawę soli do uzdatniania wody i sody kaustycznej do udrażniania kanalizacji

EZ/214/87/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

 

……………………………...........................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
załacznik
zestawienie ofert
wybór oferty