Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa żródeł światła

Numer: EZ/214/45/2017

Data składania ofert: 2017-06-20

Data otwarcia ofert: 2017-06-20

Nr. sprawy: EZ/214/45/2017                                                                                           Krosno, 09.06.2017 r.                                                 Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl   

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

zakup i dostawÄ™ źródeÅ‚ Å›wiatÅ‚a

 

 

 

Przedmiot zamówienia

Zakup i dostawa źródeÅ‚ Å›wiatÅ‚a

 

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do 20.06.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

20.06.2017 r. godz. 11:15 pokój 103

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: BartÅ‚omiej Prajsnar – 13 43 78 319 w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – BÄ…k Arkadiusz telefon 13 43 78 216

 

 

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem Oferta – „zakup i dostawa źródeÅ‚ Å›wiatÅ‚a EZ/214/45/2017” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy 

                                                                                                                                               

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
wzór umowy
załącznik nr2
pytania i odpowiedzi
zestawienie ofert
wybór ofert