Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup licencji oprogramowania dla Banku Krwi oraz Pracowni Serologii wraz z wdrożeniem systemu

Numer: EZ/214/50/2017

Data składania ofert: 2017-07-03

Data otwarcia ofert: 2017-07-03

nr sprawy EZ/214/50/2017                                                                                            Krosno, dnia 22.06.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup licencji oprogramowania dla Banku Krwi oraz Pracowni Serologii wraz z wdrożeniem systemu

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup licencji oprogramowania dla Banku Krwi ( 1 licencja) oraz Pracowni Serologii (3 licencje) wraz z wdrożeniem systemu.

Termin realizacji zamówienia:

Do 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  Termin złożenia oferty do  03.07.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

03.07.2017 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Sławomir Kucia – Kierownik Sekcji Systemów Informatycznych  – tel.  13 43 78 368

Ewelina Zagórska – Kierownik Pracowni Serologii Transfuzjologicznej – tel. 13 43 78 552

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Justyna Pasieka – tel. 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta –„ Zakup licencji oprogramowania dla Banku Krwi oraz Pracowni Serologii wraz z wdrożeniem
systemu – EZ/214/50/2017”  
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty 

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – formularz cenowy przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 4 – wzór umowy

 

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 opis zamówienia
Załącznik nr 3 formularz cenowy przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 wzór umowy
Wyjaśnienia na zapytania wykonawców
Załącznik nr 4 wzór umowy - po zmianach
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór