Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa odczynników różnych

Numer: EZ/214/85/2017

Data składania ofert: 2017-11-03

Data otwarcia ofert: 2017-11-03

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawÄ… odczynników różnych

 

 

Termin realizacji zamówienia:

    36 miesiÄ™cy liczÄ…c od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

Magazyn Medyczny

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

Termin zÅ‚ożenia oferty do:03. 11. 2017 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

03.11. 2017 r. godz. 10:15, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100 pkt.)

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych ZakÅ‚ad Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii   – Urszula Sabik  - telefon  13 43 78 378

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka PÄ™kalska  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –zakup i dostawa odczynników różnych EZ/214/85/2017

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzory umów


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 umowa wzór
odpowiedzi na pytania Wykonawców
zestawienie z otwarcia ofert z dnia 03.11.2017r.
wybór najkorzystniejszej oferty