Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą aparatu do INR (CoaguChek Pro II)

Numer: EZ/214/101/2017

Data składania ofert: 2017-12-28

Data otwarcia ofert: 2017-12-28

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą aparatu do INR (CoaguChek Pro II)

 

Parametry:

- kontrola jakości wbudowana w każdy pasek,

- wysoka porównywalność wyników INRz wynikami podawanymi przez aparat CoaguChek XS,

- zakres pomiarowy dla INR: 0.8-8.0; dla APTT: 120-5 % Quick lub 9.6 -96 sekund,

-opcjonalna kontrola płynna,

-skanowanie ID pacjenta i użytkowania przy pomocy wbudowanego czytnika kodów,

- efektywniejsza praca dzięki czytnikowi kodów kreskowych –ID pacjenta oraz ID użytkownika,

-  przesyłanie wyników do sieci LIS po podłączeniu jednostki bazowej do aplikacji cabas IT 1000 lub do oprogramowania zarządzającego,

- możliwość przechowywania do 2000 wyników oznaczeń w celu obserwacji trendów,

- pamięć  500 wyników kontroli jakości,

- brak czułości na heparynę niefrakcjonowaną (UFH) i hepatynę drobnocząsteczkową  (LMWH),

- wynik INR skorygowany dla hematokrytu w określonym zakresie

 

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz  załącznik nr 2 przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

   max. 7 dni  licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Magazyn Medyczny

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:28. 12. 2017 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

28.12. 2017 r. godz. 10:15, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

Warunki gwarancji w załączniku nr 2

 

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych  Ferdynand Wojtaszek  telefon  13 43 78 529, email:

fwojtaszek@krosno.med.pl

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka Pękalska  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Umowa
Załącznik nr 2
Zapytanie ofertowe
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Zestawienie z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty