Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających

Numer: EZ/214/80/2018

Data składania ofert: 2018-07-13

Data otwarcia ofert: 2018-07-13

Wojewódzki Szpital Podkarpacki                                                    Krosno, dnia 06.07.2018 roku

im. Jana Pawła II                                                                                   

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                     

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl     

 

 

Znak sprawy EZ/214/80/2018

                                                                                             

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno
zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2a, 2b, 2c i 3 do zapytania ofertowego oraz  załącznik nr 4 wzór umowy.

Termin realizacji zamówienia:

   30 dni licząc od daty udzielenia zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 – magazyn kuchni

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 13.07. 2018  r. do godz. 10:00

Termin i miejsce otwarcia ofert:

13.07. 2018  roku godz. 10:15

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty a także inne informacje odnoszące się do innych kryteriów niż cena.

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych; Krystyna Baran - telefon  13 43 78 208,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Elżbieta Pietrasz  telefon/fax 13 43 78 227/497,  email: sezam.szpital@krosno.med.

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

„Oferta – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających

znak sprawy: EZ/214/80/2018

 z dopiskiem   „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................................................

2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto     

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

2)    podatek VAT               

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

3)    cenę brutto    

(słownie złotych .................................................................................................................................................................. )

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia……...( zgodnie ze wzorem umowy)

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...................................................................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ......................................................................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia.............................................................................................

8.    Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a – Wymagania Zamawiającego dla przebudowy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających.

Załącznik nr 2b – Ekspertyza ppoż. dla kompleksu budynków przy ul. Korczyńskiej 57

Załącznik nr 2c – Ekspertyza Techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57

Załącznik nr 3 – Stan istniejący z uwzględnieniem elementów projektowanych w zakresie przebudowy wejścia głównego do budynku D

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w zadaniu

 

 

 

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2a - przebudowa miejsc postojowych
Załącznik nr 2c - ekspertyza ppoż. cz. 2
Załącznik nr 3 - stan istniejący
Załącznik nr 4 - wzór umowy
Załącznik nr 5 - wykaz osób
Załącznik nr 2b - ekspertyza ppoż. ul. Korczyńska cz.1
Zestawienie z otwarcia
wybór najkorzystniejszej oferty