Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt
dla słabowidzących
Szpital
Mecenasi 2016:

O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2018

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Przetarg na najem powierzchni - budynek D+F o łacznej powierzchni 12 m2, poziom +2

 

Krosno, dnia  11.08.2017 rok

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

prowadzonym w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami) na najem 12,00m2 powierzchni budynku „D+F” Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie pod działalność usługowo-handlową– TM-1/N/3/2017.

 

1.      Przedmiotem przetargu jest: najem 12,00m2 wydzielonej przeszkloną zabudową powierzchni Szpitala na czas nieokreślony, zlokalizowanej w budynku „D+F” poziom „2” stanowiącej część korytarza poradni specjalistycznych  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej, będącej w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Budynek „D+F” zlokalizowany jest przy ul. Korczyńskiej 57 na działkach oznaczonych
w obrębie ewidencji Krościenko Niżne pod numerami 1072/85 oraz 1072/89 objęte księgą wieczystą nr KS1K/00105717/8. Powierzchnia użytkowa budynku „D+F”, z której wydzielona została powierzchni pod wynajem, wynosi 3 956,00 m2. Budynek „D+F” to nieruchomość 4-kondygnacyjna w tym: podziemna przestrzeń instalacyjna i trzy kondygnacje użytkowe.

Przedmiotem najmu jest wygrodzone zabudową 12,00m2 powierzchni korytarza, którą należy zaadoptować pod potrzeby prowadzonej działalności. Zabudowa, która jest własnością  Szpitala wykonana jest z profili aluminiowych wypełnionych szkłem, zamykana roletą. Do zabudowy   doprowadzona jest  instalacja elektryczna i telefoniczna. Pomieszczenie wyposażone jest w  klimatyzator oraz nowo  położoną wykładzinę PCV.

2.      Uczestnik przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium
w pieniądzu na konto Organizatora w wysokości 200 zł, słownie: dwieście złotych, 00/100.

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP na rachunku: 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592 na co najmniej 3 dni przed otwarciem przetargu a dowód wniesienia wadium przedłożyć Komisji przed otwarciem przetargu. W tytule przelewu proszę wpisać: „ Wadium - przetarg na najem powierzchni części korytarza bud. D + F WSP im. Jana Pawła II w Krośnie - TM-1/N/3/2017”.

3.      Jeżeli dzień, o którym mowa w ust. 2 przypada na sobotę lub niedzielę, wadium należy wnieść najpóźniej do piątku.

4.      Organizator zatrzyma wadium wraz z ewentualnymi odsetkami, jeżeli Uczestnik, którego oferta została wybrana:

a)      odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b)      zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie uczestnika.

5.      Uczestnik zobowiązuje się, wraz z wyłonieniem jego oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia kaucji w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu uszkodzeń najmowanych powierzchni ponad normalne zużycie oraz zabezpieczenie wszelkich zobowiązań finansowych z tytułu niniejszej umowy, przelewem na konto bankowe Wynajmującego najpóźniej do dnia podpisania umowy. Kaucja wpłacona przez Uczestnika, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
w wysokości dwumiesięcznego czynszu najmu, zostanie zwrócona, w terminie 30 dni od momentu rozwiązania/wygaśnięcia przedmiotowej umowy i protokolarnym przekazaniu powierzchni, po potrąceniu ewentualnych roszczeń Organizatora.

6.      Czynsz najmu będzie waloryzowany od dnia 1 lutego każdego roku bez konieczności zmiany umowy w oparciu o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS w pierwszym kwartale roku za rok poprzedni, z tym zastrzeżeniem, ze waloryzacja czynszu nastąpi tylko w przypadku wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

7.      Czynsz najmu płatny będzie z góry do 25 dnia każdego miesiąca w kasie Szpitala lub przelewem na konto Szpitala: PKO BP na rachunku: 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592 na podstawie wystawionej faktury VAT. Za datę zapłaty przyjmowana będzie data wpływu środków na konto Szpitala. W przypadku opóźnienia w uiszczeniu czynszu najmu Najemca za każdy dzień opóźnienia zapłaci Wynajmującemu odsetki ustawowe od kwoty należności.

 

8.      Uczestnik przystępując do przetargu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem przetargu. Regulamin wraz z załącznikami uzyskać można bezpłatnie ze strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57 pod adresem: www.krosno.med.pl w zakładce Ogłoszenia i Przetargi / Ogłoszenia.

 

9.      W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które zaoferują opłatę miesięczną za najem 1m2 powierzchni w cenie wyższej niż wyjściowa.

Cena wyjściowa wynosi – wyżej niż 200,00 zł netto.

Kwota tzw. postąpienia wynosi: 10,00 zł. netto za 1 m2.

Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w odpowiedniej stawce zgodnie z ustawą z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

 

10.  Osoby upoważnione przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikami:

Sprawy formalne (proceduralne): Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracji i Inwestycji tel. 13 4378208

Sprawy merytoryczne: Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracji i Inwestycji
tel. 13 4378208.

 

11.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Sekretariat (pok. 275)
w nieprzekraczalnym terminie 28.08.2017 rok godz. 11:00

 

12.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Sekcja Admistracyjno-Gospodarcza pokój 110 w dniu 31.08.2017 r. godz. 11:30.

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 1997 nr 115 poz. 741 z późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na najem pomieszczeń, zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także zmiany i odwołanie warunków przetargu z ważnych powodów oraz zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Załączniki do ogłoszenia o przetargu:

1.      Regulamin przetargu wraz z załącznikami:

a.       Zał. nr 1 – Formularz ofertowy.

b.      Zał. nr 2 – Wzór umowy

c.       Zał. 2 a – załącznik nr 1 do umowy

 

                                                                       ……………………………………………………

     Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego

im.  Jana Pawła II w Krośnie Załączniki:
ogłoszenie o przetargu
regulamin przetargu
Załącznik nr 1 do regulaminu przetargu - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu Przetargu - wzór umowy
zawiadomienie o negatywnym wyniku przetargu
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000