Pielęgniarka Społeczna

mgr Dorota Pająk
Tel. 13 43 78 746
E-mail: dpajak@krosno.med.pl
Lokalizacja: parter, pok. 206

Udziela pomocy pacjentom wypisywanym ze Szpitala w zakresie zabezpieczenia:
- chorym samotnym, pozbawionym rodziny;
- miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, noclegowni, domu pomocy społecznej - osobom bezdomnym;
- miejsca połogu w Domu Samotnej Matki - matce samotnej, która nie ma możliwości powrotu w środowisko domowe;
- pieczy zastępczej - dzieciom pozbawionym opieki domowej