Zachęcamy do korzystania z Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - https://psim.podkarpackie.pl/strona-glowna |
NIP: 684-21-20-222 | REGON: 000308620 | KRS: 0000014669 strona główna BIP mapa strony kontakt


dla słabowidzących
Szpital
O Szpitalu

- Strona główna - Rys historyczny

Administracja

- Dyrekcja - Jednostki administracji

Strategia

- Statut - Regulamin organizacyjny - Rada Społeczna - Misja i wizja szpitala - Programy zdrowotne - Certyfikaty

Środki zewnętrzne

- Wykaz zrealizowanych projektów

Cennik usług

- Cennik

Kody resortowe jednostek organizacyjnych

- Kody resortowe

Świadczone usługi

- Stołówka - Pralnia - Centralna Sterylizatornia - Powierzchnie pod wynajem - Powierzchnie pod reklamę - Naprawa sprzętu medycznego

Inne jednostki współpracujące

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej Elektroterapii i Angiologii w Krośnie - Fresenius Nephrocare Polska - Krwiodawstwo - SPZO Stomatologii Krosno - Affidea Polska

Ogłoszenia i Przetargi

- Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Plan zamówień publicznych 2019

Materiały naukowo-dydaktyczne pracowników

- Publikacje

Staże, praca i praktyki

- Staże kierunkowe - Praktyki studenckie - Praca/Kariera

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

- Tryb składania wniosków i skarg - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Karta praw i obowiązków pacjenta - Podziel się spostrzeżeniami

Pielęgniarka Społeczna

- Przemoc w rodzinie - Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Towarzystwo Przyjaciół Szpitala

- Działalność

Związki zawodowe

- Wykaz

Duszpasterstwo

- Działalność

Kontakt

- Dane teleadresowe - Mapa dojazdu - Formularz kontaktowy - Plan budynków - Przydatne linki
Ogłoszenie :.


Konkurs ofert nr NK/I/O/18/2018

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR NK/I/O/ 18 /2018 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie 38 – 400 Krosno, ul. Korczyńska 57 na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm./ oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych /tj. Dz. U. 2017 r., poz. 1938 z późn. zm./ zaprasza do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert w celu udzielenia zamówienia podmiotom, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm./ w celu: udzielania świadczeń lekarskich w zakresie leczenia stomatologicznego w ramach świadczeń gwarantowanych 1) Umowa zawarta będzie na czas określony z mocą obowiązywania od dnia 11.05.2018 r. 2) Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przypada na dzień 11.05.2018 r. 3) Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, szczegółowym regulaminem przeprowadzania konkursu ofert, wzorem umowy i formularzem ofertowym zainteresowani mogą zapoznać się w Dziale Kadr Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (pok. 274), tel. (0-13) 43–78–265 w godzinach 700–1430 oraz na stronie internetowej: www.krosno.med.pl i www.krosno.med.pl/index.php?menu=ogloszenia od dnia 9.04.2018 r. 4) Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Konkurs ofert nr NK/I/O/18/2018 na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego” oraz pełną nazwą i adresem Oferenta w Sekretariacie Dyrekcji do dnia 20.04.2018 r. do godz. 11:00. 5) Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa pok. nr 275 w dniu 20.04.2018 r. o godz.11:15. 6) Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia. 7) Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz podana do wiadomości na stronie internetowej: www.krosno.med.pl/index.php?menu=ogloszenia. 8) Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w Szczegółowym Regulaminie Przeprowadzenia Konkursu Ofert, złożone na formularzu ofertowym udostępnionym przez Udzielającego zamówienia. 9) Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 10) Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do:  odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny,  przedłużenia terminu składania ofert,  zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert,  unieważnienia postępowania konkursowego,  wyboru takiej liczby ofert, które zapewniają ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych, ich kompleksowość i dostępność oraz przedstawiają najkorzystniejszy bilans cenowy w odniesieniu do przedmiotu zamówienia,  przeprowadzenia negocjacji, gdy ilość złożonych, nieodrzuconych ofert przekracza zapotrzebowanie Udzielającego zamówienia i szacunkową wartość zamówienia lub gdy są oferty równorzędne. 11) Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z późn. zm./. Termin umieszczenia ogłoszenia 9.04.2018 r.


 Załączniki:
Formularz Ofertowy
Lista podmiotów
oświadczenie nr 1
oświadczenie nr 2
oświadczenie nr 3
Szczegółowy Regulamin Przeprowadzenia Konkusru Ofert
wzór umowy
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie Administrator | Polityka plików "cookies" | Facebook | ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno | tel. 134378000