Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie kompletnych pieczątek w automacie

Numer: EZ/214/45/2014

Data składania ofert: 2014-06-13

Data otwarcia ofert: 2014-06-13

 

Krosno, dnia. 30.05.2014r

 


 


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Znak sprawy EZ/214/45/2014

tel. / fax 013-4378216 lub 466

email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl


 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na zakup:


 


 

Przedmiot zamówienia:


 

Kompletne wykonane pieczątek w automacie:


 


 

cena netto cena brutto

Pole odbicia 27x10 za 1 sztukę

Pole odbicia 38x14 za 1 sztukę

Pole odbicia 47x18 za 1 sztukę

Pole odbicia 59x23 za 1 sztukę

Pole odbicia 69x30 za 1 sztukę

Pole odbicia 76x 37 za 1 sztukę

................................................................................................................

Razem

Wykonanie samej gumki (w w/w rozmiarach).

za 1 sztukę cena netto cena brutto

Termin realizacji zamówienia:


 

1 rok

zamówienie jednorazowe min 5 pieczątek /z podaniem treści /, za pomocą e-maila lub fax-em- realizacja do 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.

Okres gwarancji:

12 miesiący

Miejsce wykonania zamówienia:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

Miejsce i termin złożenia oferty:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 13.06.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:


 

13.06.2014 r. godz. 11:00

Warunki płatności:

płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Kier. Sekcji Organizacji i Marketingu

Bożena Skrzypczyk tel 13 43 78 261

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Ryszard Karpiński

tel. 13 43 78 466


 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275 z dopiskiem : „Kompletne wykonane pieczątek w automacie”.

EZ/214/45/2014 r. Nie otwierać w Sekretariacie

Lub na fax numer 13 43 78 216 lub e-mail rkarpinski@krosno.med.pl

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):


 

 1. Identyfikacja

 1. Nazwa wykonawcy

 2. Adres siedziby

 3. NIP

 4. KRS/EDG

 5. Nr r-ku bankowego


 

 1. Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. cenę netto

(słownie złotych )

 1. podatek VAT

(słownie złotych )

 1. cenę brutto

(słownie złotych )

 1. Oświadczenia dodatkowe

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

 3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4. Oferuję gwarancję na okres (jeżeli dotyczy)

 5. Okres związania ofertą:

 6. Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

 7. Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)


 


 

Załączznik nr 1 -formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - wzór umowy

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej