Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa wraz z montażem Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego oraz Lampy Sollux do światłolecznictwa

Numer: EZ/214/49/2015

Data składania ofert: 2015-07-27

Data otwarcia ofert: 2015-07-27

nr sprawy EZ/214/49/2015                                                                                            Krosno, dnia 14.07.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawÄ™ wraz z montażem Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego  oraz Lampy Sollux do Å›wiatÅ‚olecznictwa

 

Przedmiot zamówienia:

dostawę wraz z montażem

a)       Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego zgodnie z zaÅ‚Ä…cznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego

b)       Lampy Sollux do Å›wiatÅ‚olecznictwa z filtrem czerwonym i niebieskim oraz statywem zgodnie z zaÅ‚Ä…cznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego

 

Termin realizacji zamówienia:

10 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57 Termin zÅ‚ożenia oferty do  27.07.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

27.07.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Łukasz Wojtyczek , Jacek Eibin tel. 13 43 78 269/313

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – zakup wraz z dostawÄ… i montażem Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego  oraz Lampy Sollux do Å›wiatÅ‚olecznictwa

EZ/214/49/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – wzór umowy  

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Wzór umowy
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia II