Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą mammografu w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/13/2017

Data składania ofert: 2017-06-26

Data otwarcia ofert: 2017-06-26

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 30 marca 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 1 kwietnia 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
JEDZ - wersja edytowalna
zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 6 - wzór umowy
zał. nr 7 - oświadczenie - grupa kapitałowa
zał. nr 8 - zakres prac dostosowania pomieszczeń
zał. nr 8 - zakres prac dostosowania pomieszcxeń - rysunki techniczne
zał. nr 9 - protokół zdawczo-odbiorczy - wzór
wygenerowany JEDZ
JEDZ w pdf
SIWZ
zaproszenia do uczestnictwa w wizji lokalnej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 5 maja 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 6 maja 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wyjasnienia na zapytania Wykonawców - część 1
SIWZ po zmianach
zał. nr 1 po zmianach
zał. nr 2 po zmianach
wzór umowy po zmianach
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 17 maja 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
dokumentacja do wyjaśnień
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 19 maja 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wyjaśnienia na zapytania - część 2 z dnia 2 czerwca 2017 roku
wzór umowy po zmianach z dnia 2 czerwca 2017 roku
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 2 czerwca 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 7 czerwca 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Zestawienie z otwarcia ofert
zawiadomienie o odrzuceniu oferty/unieważnieniu postępowania