Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, reprezentowany przez Dyrektora;

2) inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie jest Pani Elwira Langner, budynek D pokój 206, tel. 13 43 78 531, e-mail – IOD@krosno.med.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym:
- z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
- z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

7) prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie do celów profilaktyki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit h RODO)