Kontakt:

Lokalizacja Numer
Kierownik (mgr Marzena Guzik) 13 43 74 873
Pielęgniarka oddziałowa 13 43 74 868
Dyżurka pielęgniarek 13 43 74 828
Dyżurka lekarzy 13 43 74 839


Zakres świadczonych usług:

W Zakładzie obejmujemy opieką osoby, które ukończyły 18 rok życia, przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, ale które ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoobsłudze i pielęgnacji oraz konieczność stałej kontroli lekarskiej, powinny przebywać w specjalistycznej placówce. W ZOL udzielamy całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących - leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób z rozpoznaniem choroby przewlekłej, które nie wymagają hospitalizacji w oddziale szpitalnym, a które w ocenie skali Barthel dokonanej w dniu przyjęcia otrzymali 40 punktów lub mniej . Zapewniamy profesjonalną opiekę lekarską i pielęgniarską, konsultacje specjalistyczne i rehabilitację. Dysponujemy sprzętem do pielęgnacji i rehabilitacji chorych. Z usług ZOL nie mogą korzystać osoby, których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa (w takim przypadku wskazana jest opieka paliatywna lub hospicyjna), choroba psychiczna lub uzależnienie (należy korzystać z leczenia w oddziale opieki psychiatrycznej lub odwykowym).

Finansowanie pobytu:

Pobyt w ZOL jest finansowany przez NFZ w części obejmującej świadczenia zdrowotne. Fundusz nie pokrywa kosztów wyżywienia i zakwaterowania, dlatego pacjenci są zobowiązani wnosić miesięczną opłatę, której wysokość jest ustalana na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów. W chwili obecnej jest to kwota odpowiadająca 250% najniższej emerytury, jednak nie więcej niż 70% dochodu pacjenta.

Zasady przyjęcia i pobytu w ZOL:

Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą świadczeniobiorców składa skierowanie wraz z załączonym do niego wywiadem pielęgniarskim i zaświadczeniem lekarskim bezpośrednio do ZOL. Czas oczekiwania na przyjęcie wynika z kolejności wpisania na listę oczekujących, liczby wolnych miejsc i wysokości kontraktu zawartego z NFZ. W sytuacji rezygnacji z proponowanego terminu przyjęcia, osoba zostaje skreślona z listy osób oczekujących. W przypadkach nagłych, wynikających ze zdarzeń losowych, uzasadnionych stanem zdrowia, na wniosek ordynatora oddziału Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, w którym przebywa pacjent, istnieje możliwość skierowania chorego do ZOL w trybie pilnym. W razie konieczności okresowego leczenia w oddziale szpitalnym pacjenta przyjętego do ZOL, gwarantujemy rezerwację łóżka w ZOL.

Jeżeli pacjent jest niezdolny do samodzielnego wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego, w sytuacji osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zgoda jej opiekuna prawnego. Jeżeli pacjent jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, nie ma przedstawiciela ustawowego albo porozumienie z nim jest niemożliwe konieczne jest uzyskanie zgody sądu opiekuńczego. Sądem opiekuńczym właściwym miejscowo dla udzielenia zgody na wykonanie czynności medycznych jest sąd, w którego okręgu czynności te mają być wykonane.

Wniosek o przyjęcie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z kompletem dokumentów należy składać w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45 (codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7:00- 14:35).

Szczegółowe informacje można uzyskać u Kierownika ZOL oraz u Pielęgniarki Społecznej (w siedzibie Szpitala w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57 tel. 134378746).

Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o przyjęcie do ZOL:

- Wywiad pielęgniarski
- Zasady przyjęcia
- Zaświadczenie lekarza psychiatry
- Zgoda opiekuna
- Zgoda pacjenta
- Karta oceny świadczeniobiorcy
- Oświadczenie o przyjęciu zobowiązań
- Umowa
- Skierowanie do ZOL
- Wniosek o wydanie skierowania
- Protokół przyjęcia depozytu
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zdj 1
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zdj 2
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy zdj 3