Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, reprezentowany przez Dyrektora;

2) inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie jest Pani Elwira Langner, budynek D pokój 206, tel. 13 43 78 531, e-mail – IOD@krosno.med.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- 30 lat w przypadku dokumentacji indywidualnej wewnętrznej tj. historii choroby w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, a także w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników;
- 22 lat w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia;
- 20 lat w przypadku dokumentacji indywidualnej wewnętrznej (historia choroby, historia zdrowia poradni specjalistycznej, karta informacyjna Izby Przyjęć) licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
- 22 lat w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia
- 10 lat w przypadku zdjęć rentgenowskich, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
- 5 lat w przypadku skierowania na badania lub zlecenia lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia;
- 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie - w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu nie zgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.

Po upływie w/w okresów Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. O zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej z danych lat, Szpital zamieszcza informacje na stronie internetowej http://www.krosno.med.pl/

7) prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie do celów profilaktyki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit h RODO),

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy prawa.

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym:
- z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
- z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
- z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring wizyjny przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz zabezpieczenia obiektów i terenu Szpitala, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO. Systemy monitoringu wizyjnego obejmują wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne: obu Izb przyjęć (ostro dyżurowej i planowej), wewnętrzne, transportowe, komunikacyjne na poszczególnych piętrach, komunikacyjne Bloku operacyjnego wraz z salami oraz windy. Strefy funkcjonowania monitoringu wizyjnego są oznakowane piktogramami.

11) Dane osobowe z gromadzone w ramach monitoringu wizyjnego: - udostępniane będą wyłącznie na żądanie podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania; - przechowywane będą w zależności od zastosowanego rozwiązania technicznego danego systemu monitoringu wizyjnego od 14 dni do maksymalnie 60 dni z zastrzeżeniem przypadku, gdy nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa; termin przechowywania danych ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania; - nie będą poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania, w szczególności profilowaniu; - nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

12) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych zgromadzonych w ramach monitoringu wizyjnego, tj.: usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

13) Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.