Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
tel. 13 43 78 531 (w dni robocze w godz. 8:00 - 14:00)

Skargi i wnioski pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00, pokoj. 205 (poziom administracji).

Tryb składania skarg i wniosków pacjentów:

Skargi i wnioski mogą być wnoszone w dowolnej formie tj. ustnie (osobiście lub telefonicznie), pisemnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej). Skargi ustne przyjmowane są przez Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala oraz przez Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa. Skargi pisemne składane są w książce skarg i wniosków dostępnej u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala lub w formie pisma przesłanego na adres siedziby Szpitala lub złożonego w sekretariacie, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Skargi i wnioski składane są:
- pisemnie - na adres Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno
- ustnie - u Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa - wtorek w godz. 13:00 - 14:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie szpitala
- osobiście, pisemnie, telefonicznie, pocztą elektroniczną - u Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Szpitala - w siedzibie Szpitala w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57, pokój 204 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00, tel. 13 43 78 531, adres email: skargi@krosno.med.pl

Skargi pisemne niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu skarżącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
Skargi i wnioski mogą być składane w imieniu własnym skarżącego lub innej upoważnionej przez skarżącego osoby.
Skargi i wnioski nie należące do kompetencji Dyrektora Szpitala przekazywane są - nie później niż w ciągu 7 dni, do właściwego organu, z powiadomieniem o tym fakcie wnoszącego skargę.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić jej przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Skargi i wnioski składane ustnie lub telefonicznie załatwiane są w miarę możliwości na bieżąco.

Pacjent hospitalizowany ma również prawo do złożenia skargi ustnej bezpośrednio Ordynatorowi/Kierownikowi Oddziału lub osobie, która go zastępuje. Z ustnej skargi, na żądanie pacjenta sporządza się notatkę, którą następnie przekazuje się Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa.

Pisemne uwagi i opinie dotyczące organizacji udzielania świadczeń, pracy personelu lub jakości opieki, mogą być składane również anonimowo w skrzynkach umieszczonych we wszystkich oddziałach szpitalnych oraz punktach obsługi pacjenta (Izba Przyjęć, SOR, ZDO, ZDL, Rejestracja do Poradni Specjalistycznych) opisanych "Opinie i uwagi pacjentów".