mgr Dorota Pająk
Tel. 13 43 78 746
E-mail: dpajak@krosno.med.pl
Lokalizacja: parter, pok. 206

Udziela pomocy pacjentom wypisywanym ze Szpitala w zakresie zabezpieczenia:
- chorym samotnym, pozbawionym rodziny;
- miejsca pobytu w schronisku dla osób bezdomnych, noclegowni, domu pomocy społecznej - osobom bezdomnym;
- miejsca połogu w Domu Samotnej Matki - matce samotnej, która nie ma możliwości powrotu w środowisko domowe;
- pieczy zastępczej - dzieciom pozbawionym opieki domowej

Informacje dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie:
https://moprkrosno.pl/2016/03/30/interwencja-kryzysowa/
https://www.pcprkrosno.pl/index.php/przemoc-w-rodzinie/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie
http://www.niebieskalinia.info/files/Artykuly/informator-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie-2014.pdf
https://rzeszow.uw.gov.pl/pwr/osoby-dotkniete-przemoca-w-rodzinie/
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-osob-dotknietych-przemoca-w-rodzinie