Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- 30 lat w przypadku dokumentacji indywidualnej wewnętrznej tj. historii choroby w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, a także w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników;
- 22 lat w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia;
- 20 lat w przypadku dokumentacji indywidualnej wewnętrznej (historia choroby, historia zdrowia poradni specjalistycznej, karta informacyjna Izby Przyjęć) licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
- 22 lat w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia
- 10 lat w przypadku zdjęć rentgenowskich, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
- 5 lat w przypadku skierowania na badania lub zlecenia lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zrealizowano świadczenie będące przedmiotem skierowania lub zlecenia;
- 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.

Po upływie w/w okresów Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta. O zamiarze zniszczenia dokumentacji medycznej z danych lat, Szpital zamieszcza informacje na stronie internetowej http://www.krosno.med.pl/

Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie do celów profilaktyki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit h RODO)

Dane osobowe z monitoringu wizyjnego:
- dni do maksymalnie 60 udostępniane będą wyłącznie na żądanie podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa;
- przechowywane będą w zależności od zastosowanego rozwiązania technicznego danego systemu monitoringu wizyjnego od 14 dni z zastrzeżeniem przypadku, gdy nagrania obrazu będą stanowiły dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa, termin przechowywania danych ulegnie przedłużeniu do czasu jego prawomocnego zakończenia;
- nie będą poddawane żadnej formie zautomatyzowanego przetwarzania, w szczególności profilowaniu;
- nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.