Zobacz także: Narodowy Fundusz Zdrowia - kolejki oczekujących

Informacja o możliwości i sposobie zapisania się na listę oczekujących na świadczenia medyczne.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie udziela świadczeń medycznych pacjentom w trybie nagłym i w trybie planowym ; jako kontynuacja rozpoczętego leczenia oraz pacjentom rozpoczynającym leczenie po wpisaniu na listę oczekujących.

Na listę oczekujących wpisywani są pacjenci oczekujący na udzielenie świadczenia jeżeli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia.

Wpisu na listę oczekujących dokonuje się w chwili zgłoszenia od poniedziałku do piątku, na podstawie skierowania po osobistym zgłoszeniu się pacjenta. Pacjent w dniu zgłoszenia się do rejestracji do poradni lub izbie przyjęć oprócz skierowania winien przedstawić następujące dokumenty: dowód osobisty, aktualny dowód ubezpieczenia.

Umieszczenie na liście oczekujących odbywa się zgodnie z określoną kategorią medyczną i według kolejności zgłoszeń. Planowany termin udzielenia świadczenia oznaczony jest poprzez wskazanie daty : dzień, miesiąc i rok planowania. Pacjent otrzymuje pisemną informację o wyznaczonym terminie wykonania świadczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę udzielenia świadczenia w terminie wcześniejszym, niż pierwotnie ustalony, pacjent informuje Szpital, który odpowiednio koryguje termin udzielenia świadczenia i niezwłocznie informuje pacjenta o nowym terminie. Podstawą przesunięcia na liście jest zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu.

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego z listy oczekujących, Szpital poinformuje o tym fakcie pacjenta podając nowy termin. Dotyczy to również przesunięcia terminu na okres wcześniejszy. Jeżeli pacjent odwoła przyjęcie do Szpitala, ponieważ w wyznaczonym terminie nie może się stawić z powodów osobistych /np. urlop, pobyt w sanatorium/ lub medycznych / np. konieczność wykonania innych procedur, szczepień lub choroby Szpital dokona zmiany planowanego terminu udzielenia świadczenia.

Pacjent ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Szpitala w przypadku rezygnacji z zaplanowanego świadczenia. W przypadku kiedy pacjent nie stawi się w wyznaczonym terminie bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy oczekujących na to świadczenie.

Informację niniejszą podano do wiadomości publicznej na podstawie § 11 ust. 4 pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 maja 2008r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej /Dz.U. 2008 nr 81 poz. 484/