„Rozbudowa i przebudowa instalacji tlenowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie w związku z COVID-19”

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia w tlen medyczny dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie podejrzanych lub zakażonych wirusem Sars-CoV-2 i obejmuje:
1) Przebudowę rozprężalni tlenu medycznego zlokalizowanej przy ul. Korczyńskiej 57 poprzez zastosowanie nowych zaworów i reduktorów z tablicy rozprężnej oraz osprzętu baterii butlowych;
2) Przebudowę rozprężalni tlenu medycznego zlokalizowanej przy ul. Grodzkiej 45 poprzez zastosowanie nowych zaworów i reduktorów z tablicy rozprężnej oraz osprzętu baterii butlowych;
3) Wykonanie instalacji tlenu medycznego do pomieszczeń w SOR. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej sieci o zwiększonych przekrojach wraz z montażem zestawów łóżkowych i wykonanie wentylacji mechanicznej z zastosowaniem centrali wentylacyjnej w wykonaniu higienicznym;
4) Zakup osprzętu do tlenoterapii - zakup m.in. dozowników tlenu, nawilżaczy, regulatorów przepływu, które są niezbędne do wykonywania tlenoterapii.

Zadanie jest finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: 470 000 zł
Całkowita wartość: 508 062,15 zł"Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Pielęgnacyjno-Opiekuńczych i Hospicjów na czas COVID-19"
"Modernizacja energetyczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie"

Zadanie realizowane w okresie IV 2018 - XII 2019

Projekt obejmował kompleksową wymianę drzwi oraz okien (zamontowano 1 260 sztuk okien, 37 sztuk drzwi zewnętrznych w systemie "ciepłego montażu". Dodatkowo zamontowano kratki wentylacyjne współpracujące z nawiewnikami oraz urządzenia zaciemniające okna. Ponadto wymieniono i zamontowano 5 587 opraw oświetleniowych w technologii LED oraz wybudowano 2 instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy 49,8 kWp każda oraz 6 instalacji solarnych o szacunkowej mocy łącznej 27, 62 kW. Instalacje solarne rozmieszczono na dachach czterech budynków kompleksu Szpitala: blok C, H, 2 instalacje - D, kuchni oraz na gruncie przy budynku pralni. Łącznie zamontowano 150 paneli solarnych o powierzchni łącznej 394,5 m² .

Celem strategicznym projektu było zwiększenie efektywności energetycznej, oszczędność energii elektrycznej oraz zminimalizowanie strat ciepła.

Nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły – 13 927 522,75 zł w tym:
- dotacja z EFRR – 8 165 170,40 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 5 729 142,19 złDofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie

Zadanie realizowane w okresie I 2019 - VI 2019

Projekt dotyczy zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego funkcjonującego w ramach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

Łączny budżet projektu obejmujący wyłącznie koszty kwalifikowane wynosi 241 100,00 złotych. Dofinansowanie projektu ze środków europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych stanowi 204 935,00 złotych. Pozostała część - 36 165 złotych, określona jako wkład własny zostanie pokryta ze środków Beneficjenta. Projekt zostanie zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego - Nabór pozakonkursowy - Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych. Harmonogram realizacji projektu zaplanowano na okres styczeń-czerwiec 2019 r.

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury sprzętowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

„Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia <Kobieta i dziecko> – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”

Zadanie realizowane w okresie IV 2017 – IV 2018.

Projekt obejmował przebudowę Traktu Porodowego wraz z salą cięć cesarskich, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z odcinkiem Patologii Ciąży, Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków, Oddziału Dziecięcego wraz z utworzeniem odcinka obserwacyjnego, pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej pod nowoczesny mammograf, zakup karetki neonatologicznej, zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego.

Celem strategicznym projektu było przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym poprzez rozwój opieki nad matką i dzieckiem., jak również utworzenie w krośnieńskim szpitalu jednego z najnowocześniejszych w regionie, innowacyjnego Regionalnego Centrum Południowego Podkarpacia „Kobieta i Dziecko” o standardzie europejskim, gwarantującego zarówno edukację związaną z planowaniem rodziny, opiekę okołoporodową nad matką i dzieckiem, transport noworodków z zagrożeniem życia z innych szpitali do Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w Krośnie lub do szpitali specjalistycznych poza województwo, opiekę nad matką oraz dzieckiem, do osiągnięcia przez niego pełnoletności, w tym profilaktykę, diagnostykę, leczenie i rehabilitację pod względem schorzeń laryngologicznych, neurologicznych, kardiologicznych, reumatologicznych, okulistycznych i innych.

Nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły – 20 078 025,65 zł w tym:
- dotacja z EFRR – 13 241 628,06 zł
- dotacja z Budżetu Państwa – 3 783 322,18 zł
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego – 1 891 661,33 zł

„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń garażowo-magazynowych niskiego parteru budynku C na potrzeby Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim”

Zadanie realizowane w latach 2009-2010. W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń garażowo-magazynowych niskiego parteru budynku C na potrzeby Izby Przyjęć Planowych.

Nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły – 422 862,66 zł

„Zakup łóżek oraz zestawu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacji z osobami niepełnosprawnymi w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, a także Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarów Mózgowych”.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie od października 2014 r. realizuje projekt mający na celu zakup łóżek (28 sztuk) oraz zestawu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć rehabilitacji z osobami niepełnosprawnymi (rotory rehabilitacyjne, tablice do ćwiczeń manualnych, tor do nauki chodzenia, przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne) w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, a także Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarów Mózgowych. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON, w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”. Ogólna wartość projektu wynosi 299 375,59 zł; dofinansowanie ze środków PFRON 83 044,24 zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w terminie do dnia 8 maja 2015 r.

"Termomodernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej i Grodzkiej - etap II

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie realizował projekt w terminie od czerwca 2012 roku do maja 2013 roku.

Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Infrastruktura techniczna” RPOWP na lata 2007-2013.
Ogólna wartość projektu wyniosła 940 784,97 zł; dofinansowanie z EFRR w kwocie 473 738,46 zł.
W ramach w/w projektu wykonano prace termomodernizacyjne budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie: Budynku Oddziału Opieki Paliatywnej zlokalizowanego przy ul. Grodzkiej i Budynku Archiwum Dokumentacji Medycznej przy ul. Korczyńskiej. Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej.

„Podkarpacki System Informacji Medycznej”.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie od czerwca 2010 roku jako partner współpracuje z Województwem Podkarpackim w zakresie realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej”.
Głównym celem projektu jest ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców województwa podkarpackiego, poprzez opracowanie i wdrożenie nowych narzędzi informacyjnych usprawniających działanie systemu ochrony zdrowia. Projekt realizowany jest w ramach 3 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne RPO WP na lata 2007-2013”. Ogólny koszt realizacji projektu szacowany jest na kwotę ponad 2 mln zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w 2014 roku. Projekt zostanie sfinansowany ze środków EFRR oraz Urzędu Marszałkowskiego.

„Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie od grudnia 2009 roku realizuje projekt mający na celu rozbudowę i modernizację Szpitala. Środki finansowe na jego realizacje pochodzą w głównej mierze z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, dotacji z funduszy europejskich oraz własnych.

I „Budowa budynku Bloku Operacyjnego”

Kluczowym przedsięwzięciem zadania była rozbudowa Szpitala o nowy obiekt – Budynek Bloku Operacyjnego w którym zaprojektowano 10 sal operacyjnych, salę wybudzeniową, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralną Sterylizatornię, Stacje Łóżek, Centrum Konferencyjne, zaplecze socjalne pracowników oraz pomieszczenia techniczne. Budowa obiektu została podzielona na III etapy i rozpoczęta w IV kwartale 2011 roku:
W ramach I etapu wybudowano budynek, wykończono i wyposażono 6 sal operacyjnych, salę wybudzeniową, salę intensywnej terapii na OAiIT, Centralna Sterylizatornię, Stację Łózek, zaplecze socjalne pracowników oraz pomieszczenia techniczne.
W ramach II etapu realizowanego w roku 2013 wykończono 4 sale operacyjne, salę intensywnej terapii na OAiIT oraz doposażono zaplecze techniczne.
W grudniu 2013 roku został przekazany do zagospodarowania, a w styczniu 2014 roku rozpoczęto eksploatację budynku. Do zakończenia inwestycji pozostało wykonanie III etapu – wykończenie wraz z wyposażeniem Centrum Konferencyjnego. Szacunkowy koszt jego wykonania wyniesie około 480 000 zł.

II „Przebudowa systemu zasilania szpitala w energię elektryczną”

Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2012. Do chwili obecnej wykonano roboty polegające na przebudowie rozdzielni i stacji transformatowych z wymianą aparatury łączeniowej i układu pomiarowego. Wykonano również zasilanie ze stacji transformatorowej do Budynku Bloku Operacyjnego, zamontowano agregaty prądotwórcze oraz UPSy.

III „Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej”

Realizacja zadania rozpoczęta w roku 2012. Do chwili obecnej wykonano roboty polegające na wymianie odcinka sieci wodociągowej od lądowiska dla helikopterów do budynku tlenowni wraz z wymianą instalacji hydrantowej w zakresie przebudowanej sieci wodociągowej oraz wykonano remont hydroforni głównej.

IV „Przystosowanie sal łóżkowych na sale pooperacyjne”

Zadanie realizowane w latach 2009-2010. W ramach zadania wykonano roboty budowlano-montażowe związane z przystosowaniem sal łóżkowych na sale pooperacyjne na Oddziałach: Ortopedyczno - Urazowym, Okulistycznym, Kardiologicznym, Chirurgicznym, Położniczym, Urologicznym, Laryngologicznym i Ginekologicznym oraz wykonano remont części łóżkowo-zabiegowej z dostosowaniem do obowiązujących wówczas przepisów na Oddziałach Ortopedyczno - Urazowym i Pulmonologicznym.

V „Przebudowa pomieszczeń pod potrzeby Dziennego Oddziału Psychiatrycznego i Poradni Zdrowia Psychicznego”

Zadanie realizowane w latach 2009-2010. W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń budynku szpitalnego (byłej chirurgii) w poziomie parteru na potrzeby Dziennego Oddziału Psychiatrycznego i Poradni Zdrowia Psychicznego oraz dobudowano wejście zewnętrzne wraz z dobudową pochylni ze schodami.

VI „Przebudowa wyjść ewakuacyjnych w budynku A+E, H i D”.

Zadanie realizowane 2010 roku. W ramach zadania wykonano przebudowę wyjść ewakuacyjnych, montaż schodów i drzwi ewakuacyjnych w budynku A+E i H, dobudowę wiatrołapu do bud. A+E oraz montaż drzwi rozsuwanych w wiatrołapie w budynku D.

„Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”

Zadanie realizowane w latach 2009-2010. W ramach zadania wykonano przebudowę istniejących pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć, dobudowę ciepłej sieni i zjazdu dla ambulansów oraz wykonano przebudowę parkingu wraz z wykonaniem rozwiązań komunikacyjnych w obrębie SOR i Izby Przyjęć Planowych.

Nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły – 8 917 545,25 zł w tym:
- dotacja z EFRR – 6 861 970,73 zł

„Przebudowa istniejącego lądowiska śmigłowców lotnictwa ratunkowego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

W czerwcu 2013 roku zostały zakończone prace związane z przebudową przyszpitalnego lądowiska, które były realizowane w ramach projektu „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Krośnie”. Decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 6 września 2013 roku lądowisko uzyskało wpis do ewidencji lądowisk, jako lądowisko przystosowane do startów i lądowań śmigłowców o maksymalnej masie startowej MTOM do 2900 kg. Całkowity koszt zadania wyniósł ponad 331 tys zł.

„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie od sierpnia 2011 roku jako partner współpracuje z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie rozwoju i promocji prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Współpraca odbywa się w ramach projektu pn. „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”, realizowanego przez CSIOZ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

„Dostosowanie budynku pod potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych, Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej”

Zadanie realizowane w latach 2009-2010. W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń budynku warsztatów i zwierzętarni na potrzeby Poradni Chorób Zakaźnych, Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej.

Nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły – 1 925 741,01 zł w tym:
- dotacja z budżetu województwa podkarpackiego – 1 893 907,36 zł.

„Kompleksowa modernizacja systemu energetycznego i termomodernizacja budynków”

Zadanie realizowane w latach 2009-2010. W ramach zadania wykonano roboty budowlane obejmujące kompleks budynków Szpitala (A+E, B, C, H+G), Budynek Kuchni, Budynek Pralni, Budynek Anatomii Patologicznej i Budynek Poradni Chorób Zakaźnych, Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej, polegające na:
- wymianie stolarki okiennej i drzwiowej.
- dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów.
- przebudowie pomieszczeń budynku Kuchni pod potrzeby kotłowni gazowej dla kompleksu budynków Szpitala.
- wymianie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
- wykonaniu lokalnych kotłowni gazowych w budynkach Anatomii Patologicznej i Poradni Chorób Zakaźnych, Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej wraz zamontowaniem kolektorów słonecznych.
- montażu i uruchomieniu agregatu do kogeneracji wraz uzyskaniem koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w systemie skojarzonym.

Nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły – 19 265 608,04 zł w tym:
- dotacja z budżetu województwa podkarpackiego – 1 800 000,00 zł,
- dotacja z NFOŚiGW w Warszawie - 4 500 000,00 zł,
- dotacja z Ekofundusz – 6 392 000,00 zł.


„Dostosowanie budynku Spalarni Odpadów pod potrzeby Magazynu Odpadów”

Zadanie zrealizowane w roku 2011. W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń budynku spalarni odpadów w celu dostosowania do potrzeb czasowego składowania odpadów medycznych oraz wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Nakłady poniesione na realizację zadania wyniosły – 222 455,21 zł w tym:
- dotacja z budżetu województwa podkarpackiego – 14 091,21zł.