Ogłoszenie

Przetarg na zbycie: Szaf lekarskich i wózów transportowych - TM-1/ZB/5/2021

 

                                      Krosno, dnia 04.05.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

prowadzonym w trybie art. 70 1 - 70 5 Kodeksu Cywilnego w przedmiocie zbycia nr TM-1/ZB/5/2021:

 

1.      Szafa lekarska 1 drzwiowa z półką metalową – 1 szt.

2.      Szafa lekarska 1 drzwiowa oszklona z 3 stron – 1 szt.

3.      Szafa lekarska 2- drzwiowa z uszczelkami – 2 szt.

4.      Szafa lekarska 2- drzwiowa oszklona z 3 stron – 5 szt.

5.      Wózek transportowy  - 9 szt.

 

1.                  Przedmiot przetargu:

Niniejszy przetarg ma na celu zbycie przez Organizatora:

 

Pakiet przetargowy nr 1 - Szafa lekarska 1- drzwiowa biała, oszklona z trzech stron, półki szklane, dół metalowy, o nr inwentarzowym N-808-8-80-01-6349 (przetarg III)

 

Pakiet przetargowy nr 2 - Szafa lekarska 1- drzwiowa biała, oszklona z trzech stron, półki szklane, o nr inwentarzowym N-808-8-80-01-7540 (przetarg I)

 

Pakiet przetargowy nr 3 – Szafa lekarska 2-drzwiowa biała z uszczelkami, oszklona z trzech stron, półki szklane,  o nr inwentarzowy

a)       N-808-8-80-02-642 (przetarg I)

b)      N-808-8-80-02-1265 (przetarg I)

 

Pakiet przetargowy nr 4 – Szafa lekarska 2-drzwiowa biała, oszklona z trzech stron, półki szklane, o nr inwentarzowy:

a)      N-808-8-80-01-3748 (przetarg I)

b)      N-808-8-80-01-7538 (przetarg I)

c)      N-808-8-80-01-7539 (przetarg I)

d)      N-808-8-80-01-7543 (przetarg I)

e)      N-808-8-80-01-7541 (przetarg I)

 

Pakiet przetargowy nr 5 – wózek transportowy składa się z ramy stalowej oraz dwóch półek ze stali kwasoodpornej o nr inwentarzowych:

a)        N-802-8-80-01-7561  (przetarg III)

b)        N-802-8-80-01-7562  (przetarg III)

c)        N-802-8-80-01-7563  (przetarg III)

d)        N-802-8-80-01-7567  (przetarg III)

e)        N-802-8-80-01-7565  (przetarg III)

f)         N-802-8-80-01-7564  (przetarg III)

g)        N-802-8-80-01-7569  (przetarg III)

h)        N-802-8-80-01-7570  (przetarg III)

i)          N-802-8-80-01-7572  (przetarg III)

 

Organizator umożliwia dokonanie oględzin w/w rzeczy, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z:

·        Panią Magdaleną Dziedzic (Referent Sekcji Administracjo – Gospodarczej) - tel. 13 43 78 242

 

Przedmiot sprzedaży zostanie wydany Oferentowi niezwłocznie po zapłaceniu ceny.

Koszty i ryzyko związane z odbiorem rzeczy i jej transport leżą po stornie Oferenta.

2.    Informacja na temat wadium przetargowego.

Organizator nie przewiduje wniesienia wadium.

3.    Oferent przystępujący do przetargu jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem Przetargu. Regulamin wraz z załącznikami uzyskać można nieodpłatnie ze strony internetowej Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 pod adresem: www.krosno.med.pl

4.        Warunki przetargu:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które spełniają następujące warunki:

1)        Zaoferują kupno rzeczy w cenie wyższej niż cena wyjściowa

 

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 1 – 164,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 2 – 244,00 zł netto za 1 szt.

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 3

a)      407,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-808-8-80-02-642

b)      407,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-808-8-80-02-1265

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 4

a)      407,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-808-8-80-01-3748

b)      407,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-808-8-80-01-7538

c)      407,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-808-8-80-01-7539

d)      407,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-808-8-80-01-7543

e)      407,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-808-8-80-01-7541

Cena wyjściowa pakietu przetargowego nr 5:

1)      122,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-802-8-80-01-7561 

2)      122,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-802-8-80-01-7562 

3)      122,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-802-8-80-01-7563 

4)      122,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-802-8-80-01-7567

5)      122,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-802-8-80-01-7565 

6)      122,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-802-8-80-01-7564 

7)      122,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-802-8-80-01-7569 

8)      122,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-802-8-80-01-7570 

9)      122,00 zł netto za 1 szt. o nr inwentarzowym: N-802-8-80-01-7572 

 

Do zaoferowanej ceny może zostać doliczony podatek VAT w odpowiedniej stawce zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Oferent zobowiązuje się do uiszczenia ceny oraz odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni licząc od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.

 

5.    Osobami upoważnionymi przez Organizatora do kontaktowania się z Oferentami są:

Sprawy formalne (proceduralne): Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracji i Inwestycji tel. 13 43 78 208.

Sprawy merytoryczne: Krzysztof Guzylak – Starszy Konserwator Urządzeń Technicznych - Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego – tel. 13 43 78 527

6.    Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora – Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, w Sekretariacie (pok. Nr 275) w nieprzekraczalnym terminie 18.05.2021 r. o godzinie 10:00

Otwarcie Ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Sekcja Administracyjno – Gospodarcza, pok. Nr 110 w dniu 18.05.2021 r. o godzinie 10:15

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie zgodnie z art. 70 1 - 70 5 § 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia a także zmiany i odwołanie warunków przetargu bez podania przyczyn w każdym czasie.

 

SPRZEDAJĄCY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY SPRZEDANYCH TOWARÓW. ZAKUPIONY TOWAR NIE PODLEGA REKLAMACJI.

 

 

                                                                                  ……………………………………

Dyrektor WSP. im. J.P II w Krośnie

  Załączniki:
Ogłoszenie o przetargu
Regulamin przetargu
Załącznik nr 1 Regulaminu przetargu - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 Regulaminu przetargu - wzór umowy
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.