Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup sukcesywny materiałów do receptury aptecznej

Numer: EZ/214/43/2014

Data składania ofert: 2014-05-30

Data otwarcia ofert: 2014-05-30

Krosno, dnia 15 maja 2014.r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                    

 

Znak sprawy EZ/214/43/2013                                                      

                                                                                                                             www.krosno.med.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

Zakup sukcesywny materiałów do receptury aptecznej wraz z dostarczeniem przedmiotu zamówienia do siedziby Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 

Pakiet nr 1 – Utensylia recepturowe

 

Pakiet nr 2 – Akcesoria do unguatora

 

Pakiet nr 3 – Sączki do kropli ocznych/nasadki z filtrem membranowym

 

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:

 

  1. dla wyrobów wprowadzonych po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r, Nr 107, poz. 679):

 

-           CERTYFIKAT JAKOŚCI CE – wystawiany przez jednostkę notyfikującą,

-           ZGŁOSZENIE WYROBU MEDYCZNEGO do Prezesa Urzędu,

 

  1. dla wyrobów wprowadzonych przed wejściem w życie ustawy zgodnie z Art. 138 Ustawy o wyrobach medycznych:

-           CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą,

 

 

2. W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy do oferty dołączyć:

A)

-  opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany

 

-  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbek zaoferowanych produktów w przypadku wątpliwości co do zgodności tych produktów z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SIWZ i załącznikach do niej. 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

 

 

Realizacja zamówienia: umowa na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, realizacja zamówienia na podstawie zamówień cząstkowych

 

 

Miejsce wykonania zamówienia:

 

 

Apteka Szpitalna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 30 maj 2014 r. do godz. 10:00

 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

30 maj 2014  r. godz. 10:30

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103

 

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 45 dni licząc od daty wystawienia faktury VAT

 

Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Inne szczególne warunki:

 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 

sprawach merytorycznych :

 

Dominika Jasłowska-Marosz – Kierownik Apteki Szpitalnej tel. 13 43 78 289

 

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) –

 

z  ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Joanna Mendocha   tel.  13 4 378 216 fax. 13 43 78 204

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

Materiały do receptury aptecznej

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

 

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................................................

2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto     

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

2)    podatek VAT

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

3)    cenę brutto    

(słownie złotych .................................................................................................................................................................. )

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .....................................................................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...................................................................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ......................................................................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia.............................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

 

Załączniki:

 

Załącznik nr 1 – wzór oferty

 

Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

 

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 


 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 - wzór umowy
wyjaśnienia na zapytania Wykonawców
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej