Zamówienie publiczne - szczegóły

Serwis agregatu kogeneracyjnego

Numer: EZ/214/35/2014

Data składania ofert: 2014-06-03

Data otwarcia ofert: 2014-06-03

nr sprawy EZ/214/35/2014                                                                                           Krosno, dnia 20.05. 2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-4378 497                                                                                                                             email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:
Serwis agregatu kogeneracyjnego

 

Przedmiot zamówienia:

ZamawiajÄ…cy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usÅ‚ugÄ™ pogwarancyjnej obsÅ‚ugi serwisowej agregatu kogeneracyjnego typ Vitobloc 200 EM-199/293 o stanie licznika godzin pracy na dzieÅ„ 14.05.2014 r. wynoszÄ…cym 12110,  zainstalowanego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana PawÅ‚a II 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57 w okresie 12 miesiÄ™cy od daty zawarcia niniejszej umowy.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

12 miesiÄ™cy liczÄ…c od podpisania umowy  

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 03.06. 2014 r. godz. 11:00

 

 

 

Termin otwarcia ofert:

03.06. 2014 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: StanisÅ‚aw Szurlej - tel. 13 43 78 511

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 227

 

 

 

 

 

 

Sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta – Serwis agregatu kogeneracyjnego  „Nie otwierać w Sekretariacie”

  I.    OÅ›wiadczenia dodatkowe

 1.    OÅ›wiadczam, że zapoznaÅ‚em siÄ™ z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszÄ™ do niego zastrzeżeÅ„.

 2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ...............................................................................

 3.    Wyrażam zgodÄ™ na warunki pÅ‚atnoÅ›ci okreÅ›lone w zapytaniu ofertowym.

 4.    Okres zwiÄ…zania ofertÄ…: ............................................................................................................

 5.    Niniejszym oÅ›wiadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..........................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – wzór umowy

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy