Zamówienie publiczne - szczegóły

Serwis agregatu kogeneracyjnego

Numer: EZ/214/35/2014

Data składania ofert: 2014-06-03

Data otwarcia ofert: 2014-06-03

nr sprawy EZ/214/35/2014                                                                                           Krosno, dnia 20.05. 2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-4378 497                                                                                                                             email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:
Serwis agregatu kogeneracyjnego

 

Przedmiot zamówienia:

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę pogwarancyjnej obsługi serwisowej agregatu kogeneracyjnego typ Vitobloc 200 EM-199/293 o stanie licznika godzin pracy na dzień 14.05.2014 r. wynoszącym 12110,  zainstalowanego w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57 w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

12 miesięcy licząc od podpisania umowy  

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 03.06. 2014 r. godz. 11:00

 

 

 

Termin otwarcia ofert:

03.06. 2014 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Stanisław Szurlej - tel. 13 43 78 511

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 227

 

 

 

 

 

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta – Serwis agregatu kogeneracyjnego  „Nie otwierać w Sekretariacie”

  I.    Oświadczenia dodatkowe

 1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ...............................................................................

 3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4.    Okres związania ofertą: ............................................................................................................

 5.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..........................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy