Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup oprogramowania antywirusowego

Numer: EZ/214/46/2014

Data składania ofert: 2014-06-17

Data otwarcia ofert: 2014-06-17

 

Krosno, dnia. 05.06.2014r.

 


 


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Znak sprawy EZ/214/46/2014

tel. / fax 013-4378216

www.krosno.med.pl


 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na zakup:


 

 


 

Przedmiot zamówienia:


 

Zakup oprogramowania antywirusowego ESET Endopint Security Suite

w ilości 320 licencji dla ochrony stacji roboczych i serwerów

 1. Przedłużenie 270 licencji Eset Nod 32 BE Suite EAV – 44465828

 2. Rozszerzenie o 50 licencji

 3. Czas trwania licencji 36 miesiecy

 4. Licencja dostarczona w postaci klucza licencyjnego oraz linku do pobrania oprogramowania

 5. Wsparcie techniczne w okresie trwania licencji

 6. Uprawnienia do pobioerania baz aktualizacji opragramowania w okresie trwania licencji.


 


 

Termin realizacji zamówienia:


 

Do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji:

min. 36 miesięcy.

Miejsce wykonania zamówienia:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

Miejsce i termin złożenia oferty:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 17.06.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:


 

17.06. 2014 r. godz. 11:00

Warunki płatności:

płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Sekcja Informatyki Jarosław Kosztyła tel. 13 43 78 368

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Ryszard Karpiński

tel. 13 43 78 215


 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :Oprogramowanie antywirusowe

EZ/214/46/2014 r. Nie otwierać w Sekretariacie.

lub za pomocą faksu na nr: 13 43 78 216

lub e-mailem rkarpinski@krosno.med.pl


 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):


 

 1. Identyfikacja

 1. Nazwa wykonawcy

 2. Adres siedziby

 3. NIP

 4. KRS/EDG

 5. Nr r-ku bankowego


 

 1. Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. cenę netto

(słownie złotych )

 1. podatek VAT

(słownie złotych )

 1. cenę brutto

(słownie złotych )

 1. Oświadczenia dodatkowe

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

 3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4. Oferuję gwarancję na okres (jeżeli dotyczy)

 5. Okres związania ofertą:

 6. Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

 7. Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy


 


 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
załącznik nr 1
załącznik nr 2
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej