Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa protez plastikowych dróg trzustkowych (s-kształtnych)

Numer: EZ/216/02/2014

Data składania ofert: 2014-07-01

Data otwarcia ofert: 2014-07-01

Krosno: Zakup i dostawa protez plastikowych dróg trzustkowych (s-kształtnych)
Numer ogłoszenia: 133833 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa protez plastikowych dróg trzustkowych (s-kształtnych).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa protez plastikowych dróg trzustkowych (s-kształtnych), których szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do niniejszych negocjacji.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 907)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: zakup i dostawę protez plastikowych dróg trzustkowych s-kształtnych

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • OLYMPUS Polska sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


 Załączniki:
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania