Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa fartuchów i ochraniaczy na obuwie

Numer: EZ/214/52/2014

Data składania ofert: 2014-07-14

Data otwarcia ofert: 2014-07-14

…………………………………..…………………                                                Krosno, dnia 26 czerwca  2014 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                   

 

 

Znak sprawy EZ/214/52/2014                                                       

                                                                                                                             www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę fartuchów i ochraniaczy na obuwie

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia dostawa fartuchów i ochraniaczy na obuwie

Termin realizacji zamówienia:

 

Umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia jej podpisania.   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 14. 07.2014 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

14. 07.2014 r. godz. 11:15 - pokój 101

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 45 dni licząc od dnia wystawienia  faktury na podane przez Wykonawcę konto.

Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Katarzyna Pelczar, tel. -13 43 78 220,221

Dorota Kostrzewa 13 43 78 680

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   mgr Daniel Nowak  tel. 13 43 78 497

Wymagania dodatkowe

Do oferty należy dołączyć:

a)        krótki opis, wymagane certyfikaty i atesty, środki i sposoby dezynfekcji powierzchni zewnętrznej oraz instrukcję obsługi automatów

b)       krótki opis, wymagane certyfikaty i atesty ochraniaczy na obuwie i fartuchów. 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta –dostawa fartuchów i ochraniaczy na obuwie –

EZ/214/ 52/2014”

z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie.

 

  I.    Oświadczenia dodatkowe

 1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ..........................................................................................................................

 3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4.    Okres związania ofertą: .........................................................................................................................................................

 5.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..................................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Załącznik nr 2
Wzór umowy
Zapytanie ofertowe 04,07,2014
wzór umowy 08.07.2014
Wyjaśnienia
Wybór ofert