Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup i dostawa sprzętu kuchennego

Numer: EZ/214/60/2014

Data składania ofert: 2014-07-15

Data otwarcia ofert: 2014-07-15

 

Znak sprawy EZ/214/60/2014                                                     

                                                                                                                              

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawą sprzętu kuchennego

 

Termin realizacji zamówienia:

 

3 dni od  daty wyboru najkorzystniejszej oferty

Miejsce wykonania zamówienia:

 

 

Magazyn Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Kuchnia Szpitalna

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel./fax.  134378497

Mail: sezam.szpital@krosno.med.pl

Termin złożenia oferty do: 15.07.2014 r. do godz. 10:00

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 45 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.

 

Inne szczególne warunki:

 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 

w sprawach merytorycznych – Kuchnia Szpitalna  –Małgorzata Sagała tel. -13 43 78 250

w sprawach formalnych (proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Agnieszka Pękalska  tel. 13 4378497

 

 

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę można sporządzić w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 „Oferta –  zakup i dostawa sprzętu kuchennego  EZ/214/60/2014”

Nie otwierać w Sekretariacie.

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................................................

2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto     

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

2)    podatek VAT               

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

3)    cenę brutto    

(słownie złotych .................................................................................................................................................................. )

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .....................................................................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...................................................................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ......................................................................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia.............................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 –formularz ofertowy

Załącznik nr 2 –formularz asortymentowo – cenowy


 Załączniki:
załącznik 1 formularz ofertowy
załącznik 2 przedmiot zamówienia
wybór najkorzystniejszej oferty