Zamówienie publiczne - szczegóły

Przeglad i remont gaśnic oraz sprzętu p/pożarowego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie

Numer: EZ/214/54/2014

Data składania ofert: 2014-08-08

Data otwarcia ofert: 2014-08-08

 

Krosno, dnia 21.07.2014 r.

 


 


 


 


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Znak sprawy EZ/214/54/2014

tel. / fax 13 43 78 216

email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl


 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na usługę :


 


 

Przedmiot zamówienia:


 

Zakres usług: przegląd i remont gaśnic oraz sprzętu p/pożarowego

na terenie Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.


 

1.Przegląd i remont gaśnic

2.Kasacja i utylizacja gaśnic

3.kontrola hydrantów

4.Badanie ciśnienia i wydajności hydrantów

5.Legalizacja UDT zbiorników powyżej 6 litrów

6.Badanie szczelności i wytrzymałości węży hydraulicznych.

Termin realizacji zamówienia:


 

Do 45 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Okres gwarancji:

12 miesięcy.

Miejsce wykonania zamówienia:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

Miejsce i termin złożenia oferty:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 08.08.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:


 

08.08.2014 r. godz. 11:00

Warunki płatności:

płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami

w sprawach merytorycznych – Zakładowy Inspektor p.poż

Andrzej Kaznowski 13 43 78 209

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Ryszard Karpiński tel. 13 43 78 215


 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275 z dopiskiem : Przegląd i remont gaśnic oraz sprzętu p/pożarowego.

EZ/214/54/2014 r. Nie otwierać w Sekretariacie


 

Lub za pomocą faksu na nr: 13 43 78 216 lub

e-mail rkarpinski@krosno.med.pl


 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):


 

 1. Identyfikacja

 1. Nazwa wykonawcy

 2. Adres siedziby

 3. NIP

 4. KRS/EDG

 5. Nr r-ku bankowego


 

 1. Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. cenę netto

(słownie złotych )

 1. podatek VAT

(słownie złotych )

 1. cenę brutto

(słownie złotych )

 1. Oświadczenia dodatkowe

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

 3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4. Oferuję gwarancję na okres (jeżeli dotyczy)

 5. Okres związania ofertą:

 6. Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

 7. Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki


 

Załącznik nr 1 – tabela sprzętu p/poż

Załącznik nr 2 – wzór oferty

Załącznik nr 3 – wzór umowy


 


 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
załącznik nr1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
Wynik Postępowania
Notatka służbowa
Wynik postępowania -dn.22.08.2014r.