Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie przeglądu technicznego aparatów RTG wymienionych w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

Numer: EZ/214/64/2014

Data składania ofert: 2014-08-19

Data otwarcia ofert: 2014-08-19

…………………………………..…………………                                            Krosno, dnia 05.08. 2014 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                    

 

Znak sprawy EZ/214/64/2014                                                     

                                                                                                                             www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Przegląd techniczny aparatów RTG

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego aparatów RTG wymienionych w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

Termin realizacji zamówienia:

30 dni licząc od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 19. 08.2014 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

19. 08.2014 r. godz. 11:15 - pokój 101

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 45 dni licząc od dnia wystawienia  faktury na podane przez Wykonawcę konto.

Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Krzysztof Guzylak , tel. -13 43 78 529,527

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   mgr Daniel Nowak  tel. 13 43 78 497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta –Wykonanie przeglądu technicznego aparatów RTG

EZ/214/ 64/2014”

z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie.

 

 

  I.    Oświadczenia dodatkowe

 1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .....................................................................................................................

 3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4.    Okres związania ofertą: ......................................................................................................................................................

 5.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia.............................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – zestawienie aparatów

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy