Zamówienie publiczne - szczegóły

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie w zakresie: a) obsługi programu AMMS dla 5 pracowników, b) obsługi programu Infomedica dla 7 pracowników

Numer: EZ/214/75/2014

Data składania ofert: 2014-09-17

Data otwarcia ofert: 2014-09-17

nr sprawy EZ/214/75/2014                                                                            Krosno, dnia 10.09.2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  im. Jana Pawła II w Krośnie w zakresie: a) obsługi programu AMMS dla 5 pracowników,  b) obsługi programu Infomedica dla 7 pracowników

 

Przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  im. Jana Pawła II w Krośnie w zakresie: a) obsługi programu AMMS dla 5 pracowników,  b) obsługi programu Infomedica dla 7 pracowników

Termin realizacji zamówienia:

 

Wykonawca jest zobowiązany przeszkolić pracowników w terminie do 30.11.2014 roku.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 17.09.2014 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

17.09.2014 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Bartłomiej Prajsnar   tel. 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego  im. Jana Pawła II w Krośnie w zakresie: a) obsługi programu AMMS dla 5 pracowników,  b) obsługi programu Infomedica dla 7 pracowników, EZ/214/75/2014”

„Nie otwierać w sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  – wzór umowy

Załącznik nr 3 – zakres

 

 

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy
zakres
Uniewaznienie