Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sukcesywną płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

Numer: EZ/214/82/2014

Data składania ofert: 2014-10-06

Data otwarcia ofert: 2014-10-06

nr sprawy EZ/214/82/2014                                                                            Krosno, dnia 18.09.2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę sukcesywną płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawę sukcesywna płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

Termin realizacji zamówienia:

 

Dostawa sukcesywna w okresie 12 miesięcy    

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 06.10.2014 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

06.10.2014 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Magdalena Gródek-Bargieł  tel. 13 43 78 268

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta – Dostawa sukcesywna płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

EZ/214/82/2014” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 3  – załącznik asortymentowo cenowy  

Załącznik nr 2 – wzór umowy

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Wzór umowy
załącznik nr 2
Formularz ofertowy
Wyjaśnienia
wyjaśnienia 2
Zapytanie ofertowe
wybór ofert