Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa monitorów LCD i drukarek

Numer: EZ/214/86/2014

Data składania ofert: 2014-10-13

Data otwarcia ofert: 2014-10-13

nr sprawy EZ/214/86/2014                                                                             Krosno, dnia 30.09.2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę monitorów LCD i drukarek

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawę monitorów LCD i  (Opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2)

Termin realizacji zamówienia:

 

max. 10 dni licząc od podpisania umowy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 13.10.2014 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

13.10.2014 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Jarosław Kosztyła  tel. 13 43 78 368

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Dostawa monitorów LCD i drukarek , EZ/214/86/2014” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 3  – załącznik asortymentowo cenowy  

Załącznik nr 2 – wzór umowy

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
Wzór umowy
załącznik nr 2
ZAPYT OFERT 02.10.2014
Zalaczniknr1-Formularzofertowy-cenowy 02.10.2014
załacznik nr 2 - 02.10.2014
umowa jednorazowa 02.10.2014
Wyjaśnienia
wybór ofert