Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonywanie czynności kierowcy w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

Numer: EZ/214/109/2014

Data składania ofert: 2014-12-12

Data otwarcia ofert: 2014-12-12

                                                                                                                                                Krosno, dnia 03.12. 2014

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 013-4378 227 lub 497                                                                                     nr sprawy EZ/214/109/2014

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonywanie czynności kierowcy w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie czynności kierowcy w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej (obszar zabezpieczenia: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe, Rymanów, Jaśliska)

Termin realizacji zamówienia:

12  miesięcy licząc od dnia podpisania umowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku  

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 12. 12. 2014 r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

12.12. 2014 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem:

1)       Prawa jazdy,

2)       Orzeczenia lekarskiego,

3)       Orzeczenia o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania,

pojazdami uprzywilejowanymi,

 

4)       Zezwolenia na kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

5)       Oświadczenie – wzór załącznik do Zapytania ofertowego nr 3

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Aneta Bajgrowicz-Rajchel    - telefon  13  43  78  265

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –      Daniel Nowak  telefon  13  43  78  227/497

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta – Wykonywanie czynności kierowcy w ramach nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej – EZ/214/109/2014

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  - wzór umowy

Załącznik nr 3 –wzór oświadczenia

 

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
załącznik nr 2
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe
Unieważnienie