Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sukcesywna implantów do operacji odwarstwienia siatkówki

Numer: EZ/214/110/2014

Data składania ofert: 2014-12-15

Data otwarcia ofert: 2014-12-15

                                                                                                                                                Krosno, dnia 03.12. 2014

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana PawÅ‚a II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57,                                                         

tel. / fax 013-4378 227 lub 497                                                                                     nr sprawy EZ/214/110/2014

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawÄ™ sukcesywnÄ… implantów do operacji odwarstwienia siatkówki

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sukcesywna implantów do operacji odwarstwienia siatkówki

Termin realizacji zamówienia:

12  miesiÄ™cy liczÄ…c od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

Termin zÅ‚ożenia oferty do: 15. 12. 2014 r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

15.12. 2014 r. godz. 11:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadajÄ… wymaganiom okreÅ›lonym przez zamawiajÄ…cego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi w tej mierze wymogami prawnymi ZamawiajÄ…cy żąda nastÄ™pujÄ…cych dokumentów:

A.1) W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:

W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:

1.                       dla wyrobów wprowadzonych po wejÅ›ciu w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r, Nr 107, poz. 679):

a)       CERTYFIKAT JAKOÅšCI CE – wystawiany przez jednostkÄ™ notyfikujÄ…cÄ…,

2.                   dla wyrobów wprowadzonych przed wejÅ›ciem w życie ustawy zgodnie z Art. 138 Ustawy o wyrobach medycznych:

a)             CERTYFIKAT JAKOÅšCI CE - wystawiany przez jednostkÄ™ notyfikujÄ…cÄ…,

b)             DEKLARACJĘ ZGODNOÅšCI wystawiana przez producenta, że wyrób jest zgodny z normami,

A2) W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty speÅ‚niajÄ… wymagania – parametry okreÅ›lone przez ZamawiajÄ…cego w Zapytaniu ofertowym  należy do oferty doÅ‚Ä…czyć: opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególnoÅ›ci w formie aktualnych katalogów (dopuszcza siÄ™ poszczególne karty katalogowe)lub/i materiaÅ‚ów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsÅ‚ugi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Jacek Brymerski  - telefon  13 43 78 355

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia –      Daniel Nowak  telefon  13  43  78  227/497

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta – Dostawa sukcesywnÄ… implantów do operacji odwarstwienia siatkówki  – EZ/214/110/2014

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 - wzór umowy

 

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy