Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sukcesywna implantów do operacji odwarstwienia siatkówki

Numer: EZ/214/110/2014

Data składania ofert: 2014-12-15

Data otwarcia ofert: 2014-12-15

                                                                                                                                                Krosno, dnia 03.12. 2014

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 013-4378 227 lub 497                                                                                     nr sprawy EZ/214/110/2014

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę sukcesywną implantów do operacji odwarstwienia siatkówki

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sukcesywna implantów do operacji odwarstwienia siatkówki

Termin realizacji zamówienia:

12  miesięcy licząc od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 15. 12. 2014 r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

15.12. 2014 r. godz. 11:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:

A.1) W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:

W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:

1.                       dla wyrobów wprowadzonych po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r, Nr 107, poz. 679):

a)       CERTYFIKAT JAKOŚCI CE – wystawiany przez jednostkę notyfikującą,

2.                   dla wyrobów wprowadzonych przed wejściem w życie ustawy zgodnie z Art. 138 Ustawy o wyrobach medycznych:

a)             CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą,

b)             DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI wystawiana przez producenta, że wyrób jest zgodny z normami,

A2) W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym  należy do oferty dołączyć: opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Jacek Brymerski  - telefon  13 43 78 355

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –      Daniel Nowak  telefon  13  43  78  227/497

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta – Dostawa sukcesywną implantów do operacji odwarstwienia siatkówki  – EZ/214/110/2014

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy

 

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy