Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie Nadzoru nad zadaniem pn: „dobór w oparciu o dokumentację projektową, montaż i uruchomienie generatora dwutlenku chloru

Numer: EZ/214/108/2014

Data składania ofert: 2014-12-12

Data otwarcia ofert: 2014-12-12

nr sprawy EZ/214/108/2014                                                                          Krosno, dnia 05.12.2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

I. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie Nadzoru nad zadaniem pn: „dobór w oparciu o dokumentację projektową, montaż i uruchomienie generatora dwutlenku chloru

II. Termin realizacji zamówienia:

 

80 dni licząc od podpisania umowy,

III. Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

IV. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 lub adres e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl

 

Termin złożenia oferty do: 12.12.2014 r. godz. 11:00

V. Termin otwarcia ofert:

12.12.2014 r. godz. 11:15

VI

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca winien dysponować:

Inspektorem nadzoru branży sanitarnej posiadającym uprawnienia bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych .Wykonawca złoży:

1.       Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli zapisy ustawy nakładają taki obowiązek

VII. Warunki płatności:

Zgodnie z §8 wzoru umowy ( załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Stanisław Szurlej   tel. 13 43 78 511

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

     

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie elektronicznej na adres:

sezam.szpital@krosno.med.pl

z dopiskiem:

Oferta – nadzór inwestorski nad montażem systemu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej

EZ/214/108/2014”

 

Ofertę można też przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – nadzór inwestorski nad montażem systemu do poprawy jakości ciepłej wody użytkowej

EZ/214/108/2014” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – parametry generatora

Załącznik nr 4 - wzór wykazu osób

Załącznik nr 5 – dokumentacja projektowa

 

 

 

 

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Dokumentacja projektowa
Wzór umowy
załącznik nr 3
Zalaczniknr4–wzór wykazu osob